1. ročník

Uchádzači vstupujú do 1. ročníka zápisom pred začiatkom školského roka, zvyčajne od júna do septembra. Oznam o zápise je uverejnený v regionálnej tlači, na našej webovej stránke v časti Oznamy a na informačnej tabuli JŠ v budove Gymnázia, Golianova 68, Nitra.

Do prvého ročníka sa môžete zapísať v dňoch: 20.1. – 22.1.2020

Vyššie ročníky

Interní poslucháči postupujú na základe úspešného zvládnutia koncoročných testov – píšu sa v júni príslušného školského roka. Ostatní záujemcovia o štúdium, t.j. tí, ktorí chcú pristúpiť do vyšších ročníkov sa prijímajú po úspešnom zvládnutí písomných testov, ktoré sú v júni v tom istom čase, keď interní poslucháči píšu koncoročné testy a v septembri. Rozpis júnových a septembrových termínov pre príslušný školský rok nájdete v časti Aktuálne oznamy. V prípade nesplnenia požadovaného počtu bodov testu máte možnosť požiadať o zaradenie do nižšieho ročníka. Pri výbere ročníka si na našej stránke pozrite titul a stupeň preberanej učebnice, čo Vám pomôže lepšie odhadnúť Vašu úroveň vedomostí. Túto informáciu nájdete v časti Jazyky. Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte príslušnú vedúcu oddelenia.

Pre lepšie zaradenie do jednotlivých kurzov môžu uchádzači napísať diagnostický test. Zahlásiť na test sa môžete v dňoch 20.1. – 22.1.2020.

Štátnicové kurzy

Podmienkou zápisu do prípravného kurzu na základnú ŠJS je ovládanie anglického/nemeckého jazyka na úrovni B1, t. j. úspešné zvládnutie písomného prijímacieho testu na tejto úrovni alebo prijatie bez testu pri preukázaní maturitného vysvedčenia úrovne B1 (maturita B – nižšia úroveň), PET Cambridge alebo inej jazykovej skúšky zodpovedajúcej úrovni B1.

Podmienkou zápisu do prípravného kurzu na všeobecnú ŠJS je ovládanie anglického/nemeckého jazyka na úrovni B2 SERR, t. j. úspešné vykonanie prijímacieho testu na tejto úrovni, alebo prijatie bez testu pri preukázaní maturitného vysvedčenia úrovne B2 (maturita A – vyššia úroveň), FCE Cambridge alebo inej jazykovej skúšky zodpovedajúcej úrovni B2.

Podmienkou zápisu do prípravného kurzu pre štátnu jazykovú skúšku odbor prekladateľský sa vyžaduje absolvovanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky (C1 – C2) alebo absolvovanie štúdia jazyka na Pedagogickej alebo Filozofickej fakulte.

Dopĺňanie kurzov na 2. polrok

Ak sa chcete stať poslucháčom našej JŠ v 2. polroku školského roka a nastúpiť do niektorého ročníka štúdia, musíte vykonať test v určenom termíne, spravidla predposledný januárový týždeň. Poplatok za test je 5€ a podmienkou prijatia je jeho úspešné vykonanie. V prípade nesplnenia požadovaného počtu bodov testu máte možnosť požiadať o zaradenie do nižšieho ročníka. Pri výbere ročníka si na našej stránke pozrite titul a stupeň preberanej učebnice, čo Vám pomôže lepšie odhadnúť Vašu úroveň vedomostí. Túto informáciu nájdete v časti Jazyky. Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte príslušnú vedúcu oddelenia.

Termín vstupných testov pre všetky kurzy: 20.1.-22.1.2020 v budove školy.

Za vykonanie vstupných písomných testov sa platí úhrada 5 € v hotovosti pred začiatkom testu. Informácie o výsledku testov a zaradení do skupiny: sekretariát riaditeľky školy na tel č. 037/640 96 12.

Zápis do špeciálnych kurzov, prípravných kurzov na štátnice a pre odbor prekladateľský prebieha do konca septembra.

Termín doplňujúcich testov pre 2. polrok školského roka 2019/2020: 20.1-22.1. 2020. Individuálny termín si záujemcovia musia dohodnúť telefonicky.