1. ročník

Uchádzači vstupujú do 1. ročníka zápisom pred začiatkom školského roka, zvyčajne od júna do septembra. Oznam o zápise je uverejnený v regionálnej tlači, na našej webovej stránke v časti Oznamy a na informačnej tabuli JŠ v budove Gymnázia, Golianova 68, Nitra.

Do prvého ročníka sa môžete zapísať v dňoch: 5.9. – 9.9.2022

Vyššie ročníky

Interní poslucháči postupujú na základe úspešného zvládnutia koncoročných testov – píšu sa v júni príslušného školského roka. Ostatní záujemcovia o štúdium, t.j. tí, ktorí chcú pristúpiť do vyšších ročníkov sa prijímajú po úspešnom zvládnutí písomných testov, ktoré sú v júni v tom istom čase, keď interní poslucháči píšu koncoročné testy a v septembri. Rozpis júnových a septembrových termínov pre príslušný školský rok nájdete v časti Aktuálne oznamy. V prípade nesplnenia požadovaného počtu bodov testu máte možnosť požiadať o zaradenie do nižšieho ročníka. Pri výbere ročníka si na našej stránke pozrite titul a stupeň preberanej učebnice, čo Vám pomôže lepšie odhadnúť Vašu úroveň vedomostí. Túto informáciu nájdete v časti Jazyky. Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte príslušnú vedúcu oddelenia.

Pre lepšie zaradenie do jednotlivých kurzov môžu uchádzači napísať diagnostický test. Zahlásiť na test sa môžete kedykoľvek počas školského roka.

Štátnicové kurzy

Podmienkou zápisu do prípravného kurzu na základnú ŠJS je ovládanie anglického/nemeckého jazyka na úrovni B1, t. j. úspešné zvládnutie písomného prijímacieho testu na tejto úrovni alebo prijatie bez testu pri preukázaní maturitného vysvedčenia úrovne B1 (maturita B – nižšia úroveň), PET Cambridge alebo inej jazykovej skúšky zodpovedajúcej úrovni B1.

Podmienkou zápisu do prípravného kurzu na všeobecnú ŠJS je ovládanie anglického/nemeckého jazyka na úrovni B2 SERR, t. j. úspešné vykonanie prijímacieho testu na tejto úrovni, alebo prijatie bez testu pri preukázaní maturitného vysvedčenia úrovne B2 (maturita A – vyššia úroveň), FCE Cambridge alebo inej jazykovej skúšky zodpovedajúcej úrovni B2.

Podmienkou zápisu do prípravného kurzu pre štátnu jazykovú skúšku odbor prekladateľský sa vyžaduje absolvovanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky (C1 – C2) alebo absolvovanie štúdia jazyka na Pedagogickej alebo Filozofickej fakulte.

Dopĺňanie kurzov na 2. polrok

Ak sa chcete stať poslucháčom našej JŠ v 2. polroku školského roka a nastúpiť do niektorého ročníka štúdia, musíte vykonať test v určenom termíne, spravidla predposledný januárový týždeň. Poplatok za test je 5€ a podmienkou prijatia je jeho úspešné vykonanie. V prípade nesplnenia požadovaného počtu bodov testu máte možnosť požiadať o zaradenie do nižšieho ročníka. Pri výbere ročníka si na našej stránke pozrite titul a stupeň preberanej učebnice, čo Vám pomôže lepšie odhadnúť Vašu úroveň vedomostí. Túto informáciu nájdete v časti Jazyky. Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte príslušnú vedúcu oddelenia.

Za vykonanie vstupných písomných testov sa platí úhrada 5 € v hotovosti pred začiatkom testu. Informácie o výsledku testov a zaradení do skupiny: sekretariát riaditeľky školy na tel. č. 037/640 96 12.

Zápis do špeciálnych kurzov, prípravných kurzov na štátnice a pre odbor prekladateľský prebieha do konca septembra.

Termín doplňujúcich testov pre 2. polrok školského roka 2022/2023: 18.1-20.1. 2022. Individuálny termín si záujemcovia musia dohodnúť telefonicky.