Všeobecný jazyk

Vyučovanie

Vyučovanie prebieha raz za týždeň po dobu 4 vyučovacích hodín v čase od 15:40 do 18:45.

Študenti stredných škôl

Študenti sú zaradení do samostatných skupín s rozvrhom dvakrát týždenne 2 vyučovacie hodiny (platí pri dostatočnom počte). Po dohode s vyučujúcim môžu začať skôr.

Kurzy

Poslucháči majú možnosť navštevovať základný kurz (1. a 2. ročník), stredný kurz (3. a 4. ročník) a vyšší kurz (5. a 6. ročník).

Jazyky

Poslucháčom ponúkame Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Japonský jazyk. Slovenčinu pre cudzincov, Francúzsky jazyk, Španielsky jazyk a Ruský jazyk otvárame pri dostatočnom počte záujemcov.

Slovak for foreigners | Slovenčina pre cudzincov

Organizácia vyučovania: Školský rok začína v septembri a končí koncom júna. Je rozdelený na dva polroky: prvý od septembra do konca januára a druhý od februára do konca júna. Počas júla a augusta je škola zatvorená z dôvodu letných prázdnin. Poslucháči absolvujú 4 vyučovacie hodiny po 45 minút raz do týždňa (jeden deň) alebo 2 hodiny po 45 minút 2-krát do týždňa. Počas prvého školského roka (140 hodín) študenti absolvujú úroveň A1.

Platba za kurz: Poplatok na celý školský rok je 213,27€. Je rozdelený na dve platby: september: 93,27€ a   február: 120€. Za kurz môžete zaplatiť v hotovosti na pošte. V škole Vám dajú šek na príslušnú sumu. Môžete tiež platiť cez internetbanking z Vášho osobného účtu. Potrebné údaje nájdete v časti Poplatky. Učiteľ bude potrebovať jeden z ústrižkov o zaplatení kurzu alebo potvrdenie o zaplatení bankovým prevodom. Je dôležité priniesť ho na prvú vyučovaciu hodinu.


The school year organization: The school year starts in September and finishes at the end of June. It is divided into two terms: the first term lasts from September to the end of January and the second from February till the end of June. You can register for the course from 1st June to 14th July and from 21st August till 8th September – at Mrs. Dostálová (tel. 037/6409649, e-mail: dostalova@gymgolnr.sk). The participants of the course will take 4 lessons (1 lesson takes 45 minutes) once a week or 2 lessons per 45 minutes twice a week. At the end of the first school year the students finish with level A1 exam.

Fee: The fee for the whole school year is 213,27€. It is divided into two payments: in September: 93,27€,  in February: 120€

Before the course starts the teacher will collect the cheque if you pay it at the post office or the confirmation of the payment made by the Internet Banking as the evidence of the payment. It is therefore very important to bring it with you to the first lesson. The fee does not include the price of the textbook.

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku

Vyučovanie sa koná raz týždenne v dĺžke štyroch vyučovacích hodín v čase od 15:40 do 18:45 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti Štátne jazykové skúšky.

 • Základná štátna jazyková skúška – úroveň B2 SERR – Anglický a Nemecký jazyk
 • Všeobecná štátna jazyková skúška – úroveň C1-C2 SERR – Anglický a Nemecký jazyk
 • Špeciálna štátna jazyková skúška – odbor prekladateľský – úroveň C2 SERR – Anglický jazyk (kurz otvárame pri dostatočnom počte záujemcov)

Špeciálne kurzy pre žiakov a študentov

Špeciálne kurzy pre žiakov od 10 do 15 rokov – Anglický a Nemecký jazyk

 • Vyučovanie raz týždenne 2 alebo 3 vyučovacie hodiny (začiatok medzi 14.00 a 15.00 hod. po dohode s vyučujúcim)
 • Prijatie bez vstupného testu
 • Učebnice v žiackych kurzoch angličtiny – podľa úrovne žiakov

Špeciálny kurz pre študentov stredných škôl – Anglický jazyk

 • Pre študentov strednej školy
 • Ušité na mieru podľa potrieb študentov – všeobecný jazyk
 • Počet hodín týždenne a trvanie kurzu podľa požiadaviek

Špeciálny kurz prípravy na maturitnú skúšku –  Anglický jazyk

 • Pre maturantov na úrovni B2
 • Vyučovanie raz týždenne 2 vyučovacie hodiny (začiatok medzi 14.00 a 15.00 hod. po dohode s vyučujúcim)
 • Prijatie bez vstupného testu
 • Ušité na mieru podľa potrieb študentov
 • Príprava na písomnú a ústnu časť skúšky
 • Trvanie kurzu: október – apríl

Špeciálne kurzy pre dospelých

Obchodná angličtina

 • 1×2 vyučovacie hodiny týždenne
 • Pre poslucháčov, ktorí už majú vedomosti anglického jazyka všeobecného typu na úrovni B1
 • Vhodný pre obchodných manažérov, pracovníkov v bankovníctve, obchode a podnikaní.
 • Cieľ kurzu: naučiť poslucháčov pohotovo reagovať v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi, riešiť rôzne pracovné situácie, rozširovať slovnú zásobu a precvičovať formálnu komunikáciu v simulačných situáciách
 • Prijatie na základe vstupného testu – jazyková úroveň B1

Konverzačný kurz (A2 – B2)

 • 1×2 vyučovacie hodiny týždenne
 • Po ukončení základného (A1 – A2) alebo stredného kurzu (B1 – B2)
 • Určený najmä dospelým poslucháčom, ktorí cítia potrebu zlepšiť sa v ústnom prejave a v počúvaní s porozumením
 • Možnosť navštevovať súbežne s kurzom všeobecnej angličtiny
 • Prijatie na základe vstupného testu – jazyková úroveň  A1 – A2 alebo jazyková úroveň  B1 – B2 alebo
 • Prijatie bez testu po ukončení základného alebo stredného kurzu v JŠ
 • Jednotlivé úrovne sa otvoria pri dostatočnom počte prihlásených poslucháčov

Angličtina pre seniorov (A1 – B2)

 • 1×3 vyučovacie hodiny týždenne
 • Kurz založený na jednoduchých dialógoch, ktorý umožňuje dospelým rýchlo napredovať – jedna téma je rozpracovaná na jednu stranu a preberá sa 1 vyučovaciu hodinu
 • Určený dospelým, ktorí sa chcú naučiť praktickú angličtinu alebo preferujú nekomplikované vyučovanie
 • Aktivity zamerané na nacvičovanie dialógov, neustále opakovanie, učenie sa fráz z každodenného života a precvičovanie jednoduchých gramatických štruktúr
 • Prijatie bez vstupného testu
 • Jednotlivé úrovne sa otvoria pri dostatočnom počte prihlásených poslucháčov

Angličtina pre cestovateľov (A2 – B1)

 • 1×2 vyučovacie hodiny týždenne
 • Pre poslucháčov, ktorí chcú využívať angličtinu najmä na cestovanie a dovolenky
 • Preberá sa základná gramatika
 • Konverzácia a slovná zásoba (cestovanie, ubytovanie, nakupovanie, návšteva reštaurácie a lekára, sťažnosti a pod.)
 • Prijatie na základe vstupného testu – jazyková úroveň A2.

Gramatický kurz

 • 1×2 vyučovacie hodiny týždenne
 • Pre poslucháčov, ktorí chcú absolvovať štátnu jazykovú skúšku z angličtiny a potrebujú si zopakovať a precvičovať jednotlivé gramatické javy na jazykovej úrovni B2.
 • Precvičuje sa systém gramatických časov, slovo tvorba, doplňovanie do textu a pod.
 • Poslucháči sú prijatí bez vstupného testu

Prekladový kurz

 • 1-2 vyučovacie hodiny týždenne (počet hodín podľa záujmu poslucháčov).
 • Pre poslucháčov, ktorí chcú absolvovať štátnu jazykovú skúšku z angličtiny a chcú si precvičovať preklad ako jednu z častí písomnej skúšky.
 • Poslucháči sa zdokonaľujú v gramatike a lexike anglického jazyka s dôrazom na preklad zo slovenčiny do angličtiny.
 • Väčšina práce prebieha doma – na základe domov zadaného textu v slovenskom jazyku poslucháči raz týždenne konzultujú svoje varianty prekladu s vyučujúcim na hodine.
 • Prijatie na základe vstupného testu – jazyková úroveň  B2.

Podrobnejšie informácie o jazykoch nájdete v časti Jazyky. Kurzy, ktoré sú aktuálne otvorené v príslušnom školskom roku sú uvedené v dokumente Rozvrh hodín 2022/23.