Základný kurz francúzskeho jazyka (úroveň A1.1 – A1.2)

Gramatika a fonetika

 • základy výslovnosti, prízvuk, intonácia
 • členy : určitý, neurčitý, delivý
 • podstatné mená : rod , číslo
 • prídavné mená : rod, číslo
 • zámená – osobné / samostatné, nesamostatné, prízvučné /
 • privlastňovacie, ukazovacie / samostatné, nesamostatné / – opytovacie /
 • nesamostatné, samostatné/
 • neurčité
 • číslovky základné, radové
 • predložky : a /au,aux /en, chez, de /du/, par, pour, priestorové
 • a droite,  jusqu‘ a
 • stupňovanie, porovnávanie
 • slovesá : etre, avoir, venir, aller,
 • slovesné triedy : parler, finir, prendre
 • nepravidelné slovesá:
 • faire,dire,sortir,ouvrir,lire,ecrire,voir,recevoir,connaitre,savoir,boire
 • zvratné slovesá
 • slovesné časy : prítomný, prítomný priebehový,
 • minulý – jednoduchý, zložený / passé composé, imparfait, venir de +neurčitok /
 • budúci – blízky / aller + neurčitok/jednoduchý
 • rozkazovací spôsob – kladný, záporný
 • podmieňovací spôsob prítomný
 • slovesné väzby :ne pas avoir de + , trouver + prídavné meno + určitý člen
 • aimer, adorer + určitý člen, neurčitok, préférer, il faut + neurčitok

Lexika

 • národnosti, povolania
 • rodina, popis osoby / vek, výška, váha, charakteristika /
 • telefonovanie
 • mesto, verejné budovy, doprava
 • potraviny : ryby, mäso, ovocie, zelenina
 • miery, množstvo, farby, oblečenie, materiály, autá, kvety
 • rok, mesiace. dni, dátumy, čas / hodiny /,denný režim
 • počasie
 • zemepis – základné informácie
 • zábava, voľný čas, film

Funkcie jazyka

 • pozdravy, predstavovanie, poďakovanie, ospravedlnenie sa
 • pozvanie / prijatie, odmietnutie /, tykanie, vykanie, skontaktovanie sa
 • popis predmetov, umiestnenie
 • informácia o mieste, priestore a čase
 • objednávanie v reštaurácii, nakupovanie, informácie o cenách
 • vyjadrenie veku, času, zvykov,  frekvencie /toujours, jamais /
 • telefonovanie
 • vyjadrenie želaní, obdivu, mienky, preferencií, rozkazu, zákazu, návrhu, komplimentu, uistenia /rassurer, ne pas s’inquiéter/ možnosti, podmienky, pravdepodobnosti
 • vyjadrenie minulých a budúcich dejov, udalostí