Študijné výsledky sa na základe písomného testu hodnotia na konci každého školského polroka a učiteľ kurzu zapíše hodnotenie do triednej knihy. O úspešnom ukončení kurzu jazyková škola vydá osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu (základný kurz, stredný kurz, vyšší kurz). Prospech poslucháča jazykovej školy a účastníka skúšky sa hodnotí týmito štyrmi stupňami:

  • stupeň  1 – výborný,
  • stupeň  2 – veľmi dobrý,
  • stupeň  3 – dobrý,
  • stupeň  4 – nevyhovel.

Poslucháč, ktorý bol na konci školského roka klasifikovaný stupňom nevyhovel alebo nebol klasifikovaný, nemôže byť zapísaný do vyššieho ročníka kurzu.

Jazyková škola vydáva osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka na úrovni základného (A1-A2), stredného (B1-B2) a vyššieho (B2-C1) kurzu. Toto osvedčenie vydáva na základe úspešne vykonanej skúšky za určenú úhradu aj osobám, ktoré v jazykovej škole neštudujú.

Jazyková škola vykonáva preskúšanie o jazykovej spôsobilosti aj pre externých záujemcov na úrovni základného, stredného a vyššieho kurzu. Žiadosť o preskúšanie nájdete v časti Dokumenty. Poplatky za preskúšanie sú prístupné v časti Ostatné poplatky.

Absolventi štátnej jazykovej skúšky obdržia vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške.