1. ročník základného kurzu nemeckého jazyka (úroveň A1.1)

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné mená

pravopis

jednotné a množné číslo

člen určitý, neurčitý, nulový; používanie členov

zápor podstatného mena

skloňovanie – 1., 3. a 4.pád

počitateľné a nepočitateľné podstatné mená

Prídavné mená

základný, nesklonný tvar

opozitá

Zámená

osobné, opytovacie, privlastňovacie

ukazovacie – der, die, das, die – 1., 4.pád

neurčité zámeno einer, eine, eines, welche

skloňovanie osobných a privlastňovacích zámen – 1., 3. a 4.pád

Číslovky

základné – tvorenie

Príslovky

miesta, času, spôsobu

Slovesá

postavenie vo vete

prítomný čas pravidelných slovies

prítomný čas nepravidelných slovies

prítomný čas pomocných slovies

spôsobové slovesá mögen/möchten, können, dürfen, müssen, sollen, wollen

slovesá s odlučiteľnými a neodlučiteľnými predponami

rozkazovací spôsob

minulý čas – perfektum pomocných, slabých, silných a zmiešaných slovies

minulý čas – préteritum slovies sein, haben

zápor nicht

Predložky

miesta s 3. a 4. pádom

vyjadrenie základných časových údajov pomocou predložiek

Spojky

zlučovacia und, odporovacie aber/sondern, vylučovacia oder

Syntax

tvorenie oznamovacích, opytovacích a rozkazovacích viet

Zvládnutie lexikálnych javov

Vedieť:

základnú slovnú zásobu z okruhov: rodina, priatelia, bývanie, jedlá, nápoje, voľnočasové aktivity, choroby, zdravie, aktivity počas všedného dňa, obchody, tovary

porozumieť otázkam a pokynom

položiť otázku a odpovedať, poskytnúť informáciu, získať informáciu

čítať s porozumením v rozpätí prebranej slovnej zásoby

počúvať s porozumením v rozpätí prebranej slovnej zásoby

viesť dialógy so slovnou zásobou prebratých tém – napr. v reštaurácii, na dovolenke, v potravinách, v nemocnici, u lekára, na pošte

porozprávať o sebe, svojej rodine, priateľoch, meste, o svojich koníčkoch, trávení voľného času, o svojom bývaní

vedieť jednoducho opísať predmet alebo osobu

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

Vedieť:

sa pozdraviť, predstaviť sa, rozlúčiť sa

začať, udržiavať a ukončiť konverzáciu s jedným alebo viacerými partnermi

dohodnúť si stretnutie, určiť dátum, hodinu

získať a podávať informácie o čase, o cene tovarov, o ceste k istému objektu

informovať sa o možnostiach stravovania a spôsoboch platenia

uskutočniť nákup a požiadať o tovar

objednať jedlo v reštaurácii, zaplatiť zaň

jednoducho opísať svoje bývanie

sa orientovať v meste, popísať cestu

prerozprávať udalosť v minulom čase

popísať svoje zdravotné problémy, poskytnúť radu

popísať svoj režim dňa v prít. i minulom čase

vyjadriť súhlas, nesúhlas, prosbu, poďakovanie, návrh, ospravedlnenie sa, príkaz, zákaz

Písomný prejav

Napísať:

pohľadnicu z dovolenky

inzerát ohľadom predaja/kúpy bytu

krátky osobný list/e-mail priateľovi

Konverzačné témy:

Rodina a spoločnosť

Domov a bývanie

Stravovanie

Voľný čas a záľuby

Ľudské telo a starostlivosť o zdravie

Krajiny, mestá a miesta

2. ročník základného kurzu nemeckého jazyka (úroveň A1.2- A2.1)

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné mená

skloňovanie – 2.pád podstatných mien

postavenie predmetov vo vete

Prídavné mená

stupňovanie – 2., 3. stupeň bez skloňovania

skloňovanie po člene určitom, neurčitom, nulovom

skloňovanie stupňovaných prídavných mien vo funkcii prívlastku

Zámená

zámeno „es“

vzťažné zámená – skloňovanie, použitie

opytovacie zámená welcher, was für ein …

zámená „mancher, jeder, alle, so ein“

Slovesá

sloveso „wissen“

préteritum modálnych slovies a wissen

zvratné slovesá

väzba slovies s predložkami

podmieňovací spôsob slovies sein, haben

podmieňovací spôsob modálnych slovies

opisný podmieňovací spôsob s „ich würde“

trpný rod – prítomný čas, préteritum

minulý čas – préteritum slabých, silných, zmiešaných slovies

jednoduchý a závislý neurčitok

Číslovky

radové číslovky – 1.,3.,4.pád

tvorenie dátumu s radovými číslovkami

Príslovky

stupňovanie prísloviek

zámenné príslovky opytovacie, ukazovacie

Predložky

časové predložky an, seit, von-bis, vor, nach, in, zwischen, um, gegen

Spojky

porovnávacie spojky als, wie

podraďovacie spojky obwohl, weil, dass

priraďovacie spojky ovplyvňujúce/ a neovplyvňujúce slovosled

Syntax

priraďovacie súvetie so spojkami denn, deshalb, trotzdem

vedľajšie vety so spojkami weil, obwohl, dass

vzťažné vety

Zvládnutie lexikálnych javov

Ovládať základnú slovnú zásobu týkajúcu sa:

nakupovania, tovarov, darčekov, regiónu Nemecka okolo Bodamského jazera, niektorých pamätihodností nemeckých miest, opisu osoby, vonkajšieho výzoru – tvár, postava, oblečenie, móda, charakteristiky osoby – kladné a záporné vlastnosti, školy, školského systému v Nemecku a na Slovensku, povolaní, médií, televízneho vysielania, výroby auta, problémov s autom, vzťahov v rodine, medzi partnermi, priateľmi, vzťahov kedysi a dnes, výchovy detí kedysi a dnes, prírody, počasia, geografie nemecky hovoriacich krajín, životného prostredia

vedieť viesť dialógy k preberaným témam

vedieť rozprávať monologicky na danú preberanú tému

vedieť požiadať o informácie, rady a tiež ich poskytnúť

vedieť vyjadriť názor k témam vlastnosti a správanie ľudí dnes, životné prostredie a my, počasie, výchova kedysi a dnes, manželstvo kedysi a dnes, úroveň televízneho programu, spokojnosť/nespokojnosť s vykonávanou prácou

vedieť vyjadriť želanie ohľadom budúceho štúdia/povolania, kúpy auta, cestovania

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

Vyjadriť vôľu, nespokojnosť, želanie, výzvu, poprosiť o radu, dávať inštrukcie, poprosiť o informáciu, pomoc, vyjadriť domnienku, pochybnosť, presvedčenie, radosť, zisťovať informácie, vyjadriť prekvapenie, oponovať, ospravedlniť sa, pochybovať.
Hodnotenie výzoru, oblečenia, úžitkových predmetov, televíznych programov.
Vyjadriť mienku, opísať ľudí, ich vlastnosti, konanie

Vedieť získať informácie o štúdiu, práci, výhodách a nevýhodách

Písomný prejav

Napísať:

pozvánku

inzerát ohľadom hľadania/ponuky práce

životopis, žiadosť o zamestnanie

Konverzačné témy

Obchod a služby

Krajina, ktorej jazyk sa učím

Obliekanie a móda

Vzdelávanie a práca

Kultúra a umenie

Zamestnanie

Rodina a spoločnosť

Človek a životné prostredie