1. ročník vyššieho kurzu

Zvládnutie gramatických javov

Slovesá

použitie pomocných slovies do, be, have v systéme prítomných, minulých a budúcich časov

precvičiť si použitie predprítomného jednoduchého a predprítomného priebehového času (naučiť sa ich definitívne rozlišovať)

používanie časov pri rozprávaní (jednoduchý prítomný čas, jednoduchý minulý čas, priebehový minulý čas) – upresniť si ich použitie v činnom a trpnom rode

tvary budúcich časov, všetky spôsoby vyjadrenia budúcnosti (will do, shall do, going to do, will be doing, will have done) použitie jednoduchého prítomného času a priebehového prítomného času na vyjadrenie budúcnosti

používanie časov vo vedľajších vetách časových, časové spojky – zdokonalenie z predchádzajúceho ročníka

vedľajšie vety vzťažné, použitie neurčitku a gerundia na skrátenie vedľajšich viet

slovesné väzby, ktoré obsahujú gerundium bez predložky, gerundium s predložkou, neurčitok s „to“ a neurčitok bez „to“

modálne pomocné slovesá a ich použitie na vyjadrenie schopnosti, pravdepodobnosti, povinnosti, zákazu, určitosti prítomného alebo minulého deja

rozdiel used to/get used to/be used to/would

doplnenie nepravidelných slovies a ich tvarov

podmienkové súvetia- všetky typy

kauzatív

nepriama reč s aktívnym používaním posunov slovesných časov, zámen a časových údajov

nepriama reč s použitím rôznych uvádzajúcich slovies viažúcich sa s gerundiom a infinitívom

pasívum- všetky gramatické časy, štruktúra It is said

Podstatné mená

tvorenie podstatných mien pomocou predpôn a prípon

počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, precvičenie známych a doplnenie nových

Prídavné mená

tvorenie prídavných mien pomocou prípon a predpôn, ich použitie pri opise, synonymá, antonymá

Príslovky

vyjadrenie množstva pri počítateľných a nepočítateľných podstatných menách, zdokonalenie návyku použitia prísloviek

rozdiel v používaní prísloviek typu hard – hardly, direct – directly, loud – loudly

Predložky

použitie predložiek v predložkových väzbách, zopakovanie známych a osvojenie si nových

Spojky

použitie spojok vo vedľajších časových a prípustkových vetách, a vedľajších predmetových vetách,

Zámená

Zvratné a zdôrazňovacie zámená myself

Zvládnutie lexikálnych javov

zložené podstatné mená, tvorenie slov pomocou predpôn a prípon

synonymá, antonymá, obohatenie slovnej zásoby, ich použitie v kontexte

použitie prídavných mien na opis osoby, charakteristika osôb

použitie prídavných mien na opis miesta

zložené prídavné mená

zdôrazňovanie prídavných mien a prísloviek vo vete

použitie prísloviek, ktoré bližšie charakterizujú sloveso

frázové slovesá out, go, zložené z 3 častí

vyjadrenie kontrastu – porovnávanie obrázkov also, as well as, on the other hand, whereas…

vyjadrenie zdôraznenia – so, such, it is …

idiómy

slovosled v priamej a nepriamej otázke

vyjadrenie porovnania rôznymi gramatickými štruktúrami

vyjadrenie preferencií a kritiky I´d rather, I´d better, It´s time

vyjadrenie názoru as far as I´m concerned

zdôvodnenie názoru because, for several reasons, if…then

novinové titulky – použitie skracovania

rôzne slovesá na vyjadrenie dorozumenia: to shriek, to mumble, to interrupt…

slovesá a prídavné mená viažúce sa s predložkami

rozdiely medzi formálnym a neformálnym jazykom

Obohatenie a precvičenie si slovnej zásoby z tematických okruhov

Vzory a ideály – významní ľudia

Šport – slovesá vyjadrujúce pohyb, extrémne športy

Komunikácia – vedenie denníka

Zdravie – ľudské telo, opis vzhľadu a ľudských vlastností

Človek a príroda – podnebie a počasie, vzťah človek – zvieratá, zvieratá – časti tela

Multikultúrna spoločnosť – kultúrne tradície a zvyky v rôznych krajinách, kultúrne dedičstvo

Cestovanie a dovolenky

Stravovanie a jedlá – príprava, druhy jedál, kuchynské náčinie, chuť jedla, medzinárodné kuchyne, národné jedlá, obľúbené jedlo, recepty, sťažnosti v reštaurácii

Obchod a služby – financie a bankovníctvo – základné frázy, sťažnosti v obchode

Vzdelávanie – moderné formy vzdelávania (počítač), dôležitosť učenia sa cudzích jazykov

Ľudia a spoločnosť – kriminalita – príčiny, rôzne kriminálne činy, tresty

Masmédiá – úloha reklamy

Písomný prejav

V písomnom prejave zdokonaliť sa v písaní formálnych a neformálnych listov, napísať sťažnosť, hodnotenie knihy a filmu, správu, opis, opísať vynálezy, argumentačná esej za-proti, anekdota,

práca s literárnou ukážkou Brave New World

2. ročník vyššieho kurzu anglického jazyka (úroveň C1.1-C1.2)

Zvládnutie gramatických javov

vyjadrenie budúcnosti rôznymi gramatickými časmi

zdôrazňovanie pomocou inverzie

vyjadrenie pravdepodobnosti v budúcnosti modálnymi slovesami

podmienkové vety všetkých typov

slovesné vzory (gerundium a infinitív, holý infinitív)

vyjadrenie množstva (get out most of, handful of, a great deal …)

používanie členov: a/an, the, nulový člen

používanie porovnania as…as

nepriama reč s použitím rozličných uvádzajúcich slovies (admit, deny, remember…)

modálne slovesá na vyjadrenie dedukcie

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

vyjadrenie pravdepodobnosti v budúcnosti rôznymi väzbami (It is inconceivable, I doubt whether…)

dvojčlenné ustálené spojenia: law and order, by and large…

vágne vyjadrovanie: sort of, from time to time….

vyjadrenie dôrazu rôznymi jazykovými prostriedkami (prídavné mená, príslovky, zámená) : The reason why…, The thing I like…, What you need is…, The trouble is…

príslovkové určenie vo vete – rôzne typy (up to the point, seemingly, with hindsight….)

idiomy

zámená vo význame spojok (whatever, whoever…)

vyjadrovanie kontrastu spojkami (although, despite, …)

časové súvetia

vzťažné vety určujúce a neurčujúce

tvorba slov príponami

využitie priebehových časov v ponukách a návrhoch

vyjadrenie príčiny a následku rôznymi väzbami

väzba slovies, prídavných mien a podstatných mien s predložkou (range from, devote to…)

vyjadrenie určitosti pomocou prísloviek, prídavných mien a ustálených spojení (itʼs not clear-out, debatable, undeniably…)

vyjadrenie postoja k prednášanej téme (as I was saying, to tell the truth…)

vyjadrenie ľútosti a kritiky ( I wish, itʼs high time, would rather/ sooner….)

vyjadrenie ochoty, možnosti, návrhu, povolenia, rozkazu, pravdepodobnosti, povinnosti pomocou rozličných väzieb ( be bound to, be supposed to, be likely to….)

použitie would v rôznych komunikačných situáciách ( zdvorilá požiadavka, odmietnutie, želanie ….),

frázové slovesá s oddeliteľnou a neoddeliteľnou predložkou

Slovná zásoba nasledovných tematických okruhov

medziľudské vzťahy, vzťahy na pracovisku

peniaze a človek, filantropia

človek a príroda

rodina, príbuzní

obchod a služby – nákup a predaj

globálne problémy

životný štýl