Vyšší kurz francúzskeho jazyka (úroveň B2.2 – C1.2)

Gramatika a fonetika

Podstatné mená

 • členy určité a neurčité

Zámená

 • ukazovacie a vzťažné, vzťažné zámeno dont, zámená en, y
 • neurčité zámená
 • vyjadrenie neurčitého množstva quelques, presque pas de, pas du tout, tres peu de
 • zdôraznenie kvantity – sloveso a peu, beaucoup, pas beaucoup, assez, pas assez podstatné meno a peu de, beaucoup trop de

Slovesá

 • – budúci čas- quand a budúci čas
 • podmieňovací spôsob- si a imperfektum a podmieňovací spôsob
 • podmieňovací spôsob – na vyjadrenie neistoty qui ca pourrait etre ?
 • vytýčený vetný člen – väzba c´est qui
 • vytýčený predikát – väzba ce qui…c´est
 • podmieňovací spôsob minulý – slovesá devoir, vouloir, pouvoir, falloir
 • konjunktív – vyjadrenie nevyhnutnosti, zámeru, želania, pocitov, použitie vo vzťažných vetách
 • minulý čas – rozprávanie v minulom čase, imperfektum, zložený minulý čas, jednoduchý minulý čas, predminulý čas

Predložky

 • a, de po slovesách : incapable de, avoir l´intention de, prendre le temps de rapprocher ( quelqu´un ) de quelque chose, profiter de
 • a po prídavných menách : pret a, avoir acces a, s´asstreindre a, se mettre a

Spojky

 • organizácia a logická následnosť ústneho prejavu : en fait, en effet, effectivement d´ailleurs, et encore
 • vyjadrenie opozície : par contre, en revanche
 • vyjadrenie negatívnej opozície : sinon
 • vyjadrenie alternatívy : soit- soit
 • cvičenia zamerané na štrukturalizáciu písomného prejavu
 • vyjadrenie súčasnosti dvoch akcií, príčiny, dôsledku, intenzity

Lexika

Obnovovanie, rozširovanie slovnej zásoby podľa troch hlavných tém učebnice

Práca s textom

 • Úlohy na definíciu jednotlivých pojmov a na formulovanie hlavných myšlienok toho ktorého textu, na základe vyhľadávania viet, úsekov viet, či slov, ktoré ich vystihujú
 • Práca so synonymami

Témy

 • O čom snívajú Francúzi – sny o úniku, o láske, kult tela, povedz mi, kto je tvoj hrdina, vášeň, ktorá „požiera“ telo, návrat k morálke
 • Francúzi a peniaze – povedz mi, čo ješ a ja ti poviem, kto si, skúpi ľudia, drobné úspory, srdce na dlani
 • Víťazstvo jedinca – život, zachráňte nedeľu, štát a my
 • Doplnkové texty

Funkcie jazyka

 • O čom snívajú Francúzi: interview, sondáž, diskusia, pokus o paródiu, analýza výsledkov, ústny prejav humorný, sarkastický, debata
 • Francúzi a peniaze: diskusia, analýza, ústne resumé, správna argumentácia
 • Víťazstvo jedinca: resumé, diskusia, porovnávanie jednotlivých názorov, okrúhly stôl – debata, exposé spojené s debatou, syntéza