Stredný kurz francúzskeho jazyka (úroveň B1.1 – B2.1)

Fonetika

 • intonácia – výrazná /vysvetlenie,žiadosť o vysvetlenie, expresívna-želania, sťažnosti, zvýrazňovanie vetných členov, prekvapenie, súhlas, nesúhlas, nástojčivosť /
 • výslovnosť / R,e,je,i,e,in / nosovky,polohlásky /w,h/

Gramatika

 • Zámená – vzťažné QUI,QUE,ce qui …,ce que
 • neurčité tout, aucun/e, personne, rien, jamais ,partout, quelque chose
 • príslovky – y,en
 • zdvojené – me le ,la,les ….
 • prehľad a ich postavenie vo vete
 • slovesá – slovesné časy : minulý – literárny /passé simple/
 • predminulý
 • subjunktív
 • prechodník, príčastie prítomné, príčastie minulé – zhoda príčastia s podmetom a predmetom
 • trpný rod
 • podmieňovací spôsob minulý
 • predminulý a predbudúci čas
 • zhrnutie – časy minulé -pravidlá
 • súslednosti časov, priama a nepriama reč
 • podmienkové vety-neskutočné v prítomnosti a v minulosti
 • príslovky-všeobecne
 • časové výrazy – depuis…,il y a ….que,ca fait…que
 • zhrnutie
 • vytýčený vetný člen- c est …qui,que+ iné spôsoby
 • spojky – príčinné, dôsledkové, želacie, prípustkové, dôvodové, časové + subjunktív, indikatív
 • výrazy vyjadrujúce príčinu, dôsledok, prípustku
 • výrazy vyjadrujúce slovesné väzby pri komunikácii

Lexika

 • športy, športoviská, náradie
 • sviatky vo Francúzsku, u nás, v rodine
 • hudba
 • ľudské city – láska, generačné konflikty, posudzovanie partnera hodnotenie
 • udalosti minulé – opis zhodnotenie
 • zemepis – frankofónne krajiny /história, jazyk, civilizácia/
 • ekológia
 • významné osobnosti – spisovatelia
 • dejiny ľudstva, pamätihodnosti

Funkcie jazyka

 • privítanie, naliehanie, poďakovanie
 • vyjadrenie nutnosti, želania, príčiny, dôsledku, pozvanie
 • prijatie, odmietnutie, ospravedlnenie sa, pravdepodobnosť
 • vyjadrenie podmienky /skutočnej, neskutočnej/
 • komentovanie, hodnotenie situácie
 • vyjadrenie porovnania
 • vyjadrenie minulých a budúcich dejov /súslednosť časov/
 • vyjadrenie argumentácie