Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky

Písomná časť

 • Počúvanie s porozumením
 • Čítanie s porozumením
 • Preklad
 • Písomný prejav – výber z 3 tém (180 – 220 slov)

Celková dĺžka testu je 4 hodiny. Počas prvých dvoch častí testu nie je povolené používať žiadne pomôcky. Pri preklade a písomnom prejave je povolené používať slovník v knižnej forme. Nie je povolené používať elektronické slovníky. Pri písomnom prejave si kandidát vyberie jednu z troch navrhnutých tém.

Ústna časť

 • Práca s autentickým textom
 • Konverzačná téma
 • Reálie a literatúra anglicky hovoriacich krajín
 • Rozbor prečítaného literárneho diela (na prihláške kandidát uvedie ľubovoľné diela troch autorov, ktoré prečítal v origináli)

Obsah všeobecnej štátnej jazykovej skúšky

Požaduje sa vyšší stupeň osvojenia jazyka na úrovni  C1- C2 SERR, čo zodpovedá 840 až 980 hodinám výučby (t. j. minimálne 6 rokov štúdia v kurzoch jazykovej školy). Všeobecná jazyková skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Písomná časť

 • Počúvanie s porozumením
 • Čítanie s porozumením
 • Preklad
 • Písomný prejav – výber z 3 tém (min. 300 slov)

Celková dĺžka testu je 4 hodiny. Počas prvých dvoch častí testu nie je povolené používať žiadne pomôcky. Pri preklade a písomnom prejave je povolené používať slovník v knižnej forme. Nie je povolené používať elektronické slovníky. Pri písomnom prejave si kandidát vyberie jednu z troch navrhnutých tém.

Ústna časť

 • Práca s autentickým textom
 • Konverzačná téma
 • Reálie a literatúra anglicky hovoriacich krajín
 • Rozbor prečítaného literárneho diela (na prihláške kandidát uvedie ľubovoľné diela piatich autorov, ktoré prečítal v origináli)

Ústna skúška trvá 30 minút. Pri príprave môže kandidát používať slovník a obrazový materiál.

Obsah špeciálnej štátnej jazykovej skúšky

Môže ju vykonať účastník, ktorý úspešne absolvoval všeobecnú ŠJŠ. Tomuto stupňu náročnosti zodpovedá 105-140 hodín výučby po absolvovaní všeobecnej ŠJS alebo celkovo v kurzoch jazykovej školy 945-1120 hodín výučby. Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Písomná časť - preklad

 • Súvislého cudzojazyčného textu beletristického charakteru do slovenčiny
 • Odborného cudzojazyčného textu všeobecného charakteru  do slovenčiny v rozsahu min. 150-200 slov
 • Náročného slovenského textu všeobecného charakteru v rozsahu min. 200-250 slov do cudzieho jazyka

Celková dĺžka testu je 4 hodiny. Pri práci je povolené používať rozličné slovníky a normatívne príručky.

Ústna časť

 • Práca s autentickým textom – schopnosť preložiť text v rozsahu minimálne 40 slov z cudzieho jazyka do slovenského jazyka spojenú s praktickou aplikáciou teoretických poznatkov a funkčnosti štýlu
 • Vedomosti z teórie prekladu
 • Reálie krajín z príslušnej jazykovej oblasti s dôrazom na ich význam pre špeciálne prekladateľské zručnosti

Ústna skúška trvá 30 minút.