Vstupný test

Za vstupný test sa platí úhrada 5€ v hotovosti pred konaním testu.

Poslucháči, ktorí majú záujem študovať jazyk od 1. ročníka, nemusia absolvovať vstupný test a sú prijatí na základe odovzdaného zápisného lístka a úhrady školného a zápisného.

Štúdium

Údaje pre platbu bankou za jednotlivé kurzy:

 • Číslo účtu: 7000 311 812/8180
 • IBAN: SK26 8180 0000 0070 0031 1812
 • Variabilný symbol: Prehľad kurzov
 • Poznámka: meno poslucháča

Poplatky za štúdium pozostávajú z dvoch zložiek: školné a zápisné a platia sa v dvoch splátkach.

Školné je stanovené Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských internátoch, v zariadenia školského stravovania a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Dospelí poslucháči: 230,00€ školné za školský rok + 15,00€ zápisné

 • v septembri 2022 uhradíte: 107,00€
 • v januári 2023 uhradíte: 138,00€ 

Žiaci  ZŠ, študenti SŠ a VŠ, interní doktorandi: 150,00€  školné za školský rok + 10,00€ zápisné

 • v septembri 2022 uhradíte: 70,00€
 • v januári 2023 uhradíte: 90,00€

Pri platbe za jednotlivé kurzy prosím použite nasledovné variabilné symboly: Prehľad kurzov

Zápisné sa platí 1x ročne pri nástupe na štúdium v príslušnom školskom roku. Výška zápisného je pre dospelých poslucháčov 15,00 €, pre študentov 10,00 €. Poslucháči, ktorí pristupujú v 2. polroku sú povinní zaplatiť aj zápisné.

Štátne jazykové skúšky

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku je potrebné pripojiť k prihláške (Prihláška na štátnu jazykovú skúšku) a všetko zaslať na adresu jazykovej školy tak, aby najneskôr 16. septembra príslušného roka pre jesenný termín alebo 31. marca príslušného roka  pre jarný termín mohla byť zaevidovaná prihláška v jazykovej škole.

Údaje pre platbu bankou za štátnice:

 • Číslo účtu: 7000 311 812/8180
 • IBAN: SK26 8180 0000 0070 0031 1812
 • Variabilný symbol: Základná ŠJS: 97 / Všeobecná ŠJS: 98
 • Konštantný symbol: 0308
 • Poznámka: ANJ/NEJ + meno kandidáta
Typ skúškyInterný poslucháčExterný poslucháč*

Základná ŠJS (B2)

90 €110€

Všeobecná ŠJS (C1-C2)

110€130 €

Špeciálna ŠJS – odbor prekladateľský (C2)

110 €130 €

*externý poslucháč je ten, ktorý nenavštevoval prípravný kurz v našej JŠ, ale chce absolvovať skúšku

Za opakovanie ústnej časti skúšky sa platí polovičná úhrada. 

Ostatné poplatky

Údaje pre platbu bankou:

 • Číslo účtu: 7000 311 812/8180
 • IBAN: SK26 8180 0000 0070 0031 1812
 • Variabilný symbol: Prehľad kurzov
 • Konštantný symbol: 0308
 • Poznámka: meno kandidáta

Osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka pre osoby, ktoré v JŠ neštudujú: 35 € (na základe písomnej žiadosti)  – (Žiadosť o vykonanie skúšky na vydanie osvedčenia o jazykovej spôsobilosti)

Diagnostický test pred štátnou jazykovou skúškou: 7€ (po telef. dohovore)

Individuálne konzultácie k štátnym jazykovým skúškam: 20€/ 1 hodina (po telef. dohovore)

Posúdenie zahraničného jazykového certifikátu: 15€ (po telef. dohovore)