1. ročník vyššieho kurzu nemeckého jazyka (úroveň B2.2)

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné mená

slabé skloňovanie podstatných mien

tvorenie podstatných mien zo slovies

väzba podstatných mien s predložkou

Prídavné mená

spodstatnené prídavné mená – skloňovanie

väzba prídavných mien s predložkou

Zámená

osobné, privlastňovacie zámená – skloňovanie

recipročné zámeno einander

Slovesá

podmieňovací spôsob préterita, plusquamperfekta

používanie podmieňovacieho spôsobu

priebehový a stavový trpný rod

používanie trpného rodu

väzba slovies s predložkami

Predložky

predložky s genitívom

Spojky

párové spojky

podraďovacie spojky časové

spojka „wenn“ – keby

Syntax

súvetia s párovými spojkami

vedľajšie vety časové

vedľajšie vety podmienkové

vedľajšie vety želacie

Zvládnutie lexikálnych javov

Vedieť aktívne používať slovnú zásobu na úrovni B2 z preberaných okruhov, tak v monológoch, ako aj v dialógoch, diskusiách, besedách, v písomnom spracovaní:

 • doprava a cestovanie
 • médiá
 • človek a príroda
 • veda a technika v službách ľudstva
 • vzdelávanie a práca
 • mládež a jej svet, generácie
 • voľný čas a záľuby

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

Vedieť charakterizovať duševnú a man. prácu, opísať jednotlivé povolania

Vedieť porozprávať o kladoch a záporoch povolaní, o vlastnostiach a schopnostiach pracovníkov.

Dokázať viesť diskusiu a vyjadriť:

 • svoj názor, presvedčenie, pocit
 • súhlas/nesúhlas, prekvapenie, záujem
 • argumenty a odôvodniť ich

Vedieť:

porovnať rôzne možnosti, vybrať si jednu a presvedčiť ostatných

opísať grafiku, diagram a na ich základe zostaviť rozprávanie.

prerozprávať štatistiku.

 • aktívne používať v komunikácii slovné spojenia pri grafike, diagramoch porovnať školské systémy, porozprávať o kladoch, záporoch

porozprávať o svojom vzťahu k médiám

vyjadriť názor, vôľu, nespokojnosť, želanie, výzvu, poprosiť o radu, dávať inštrukcie, poprosiť o informáciu, pomoc, vyjadriť domnienku, pochybnosť, presvedčenie, radosť, zisťovať informácie, vyjadriť prekvapenie, oponovať, ospravedlniť sa, pochybovať.
Písomný prejav:

list čitateľa

recenzia filmu

Konverzačné témy

Doprava a cestovanie

Médiá

Človek a príroda

Veda a technika v službách ľudstva

Vzdelávanie a práca

Mládež a jej svet, generácie

Voľný čas a záľuby

2. ročník vyššieho kurzu nemeckého jazyka (úroveň C1.1 – C1.2)

Zvládnutie gramatických javov

Slovesá s odlučiteľnou a neodlučiteľnou predponou

Funkčné doplnenia slovies

Vzťažné vety

Častice

Vedľajšie vety – podmienkové a vzťažné s ob, wenn, wann, als

Tvorenie slov – ďalšie spôsoby

Príčastia prítomné a minulé

Trpný rod

Predložky – prehľad, použitie

Slovesá „tun“ a „machen“

Prídavné mená na „bar“

Vedľajšie vety s „trotz“ a „trotzdem“

Slovesá a mená s predložkami

Rod podstatných mien označujúcich krajiny

Príčastia prítomné a minulé vo funkcii prídavných mien

Neurčitkové vety

Vedľajšie vety so „seit“,“seitdem“, „dadurch“, „dass“, “indem“

Väzby slovies s predložkami

Neodlučiteľné predpony „zer“, „ver“

Tvorba plurálu

Stupňovanie a porovnávanie s „wie“ alebo „als“

Zvládnutie lexikálnych javov

Rozumieť hovorenému prejavu aj v prípade, ak nie sú vzťahy absolútne zreteľné

Obhajovať svoj názor

Aktívne sa zúčastňovať schôdzí a seminárov, ktoré sa týkajú jeho práce a samostatne prednášať alebo niečo prezentovať

Pochopiť detailné informácie, ktoré sa týkajú ubytovacích podmienok

Zapojiť sa do spoločenskej zábavy, zúčastniť sa rôznych spoločenských konverzácií

Pochopiť veľkú časť televízneho a rozhlasového vysielania, filmov a dramatických diel

Rozumieť beletrii

Rozumieť špecializovaným článkom

Rozumieť informáciám v novinách a ďalších médiách a beletrii

Písať aj viac štrukturované listy

Rozlišovať štýly s ohľadom na tému

Písať listy s bežným obsahom, napr. sťažnosti, žiadosti, dožadovať sa informácií

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

Technické vynálezy

Vedecký pokrok

Cudzie jazyky

Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií

Dopravné prostriedky

Osobná doprava

Príprava na cestu a cestovanie

Turistika a cestovný ruch

Problémy cestných, železničných a leteckých sietí

Vzťahy medzi ľuďmi

Význam športu pre rozvoj osobnosti

Charakterové vlastnosti človeka

Konverzačné témy

Rodina a spoločnosť

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie

Doprava a cestovanie

Multikultúrna spoločnosť

Šport

Veda a technika v službách ľudstva

Voľný čas a záľuby