Základný kurz španielskeho jazyka (úroveň A1.1 – A 1.2)

Gramatika a fonetika

 • pravidlá výslovnosti, prízvuk, intonácia
 • členy: určitý a neurčitý
 • podstatné mená: rod, číslo
 • prídavné mená: rod, číslo, krátenie prídavných mien
 • zámená: – osobné, predmet priamy aj nepriamy, postavenie vo vete
 • privlastňovacie, ukazovacie, neurčité – nada, nadie, nunca ninguno, alguno, alguien
 • číslovky základné aj radové
 • predložky: a, en, desde, entre, hasta, por, para
 • stupňovanie, porovnávanie
 • slovesá: ser, estar, hay
 • slovesné triedy, zvratné slovesa, zápor pri slovesách, imperatív kladný aj záporný, neosobné vyjadrovanie
 • nepravidelné slovesá: tener, poner, ir, venir, coger, seguir, cerrar, gustar, poder, querer, hacer, salir, volver, empezar, preferir, saber, jugar, oír, doler, decir, leer, morir,          nacer,
 • slovesá so zámenom: me gusta, me parece, me queda
 • slovesné časy: prítomný, priebehový (estar + gerundio), prechodník, blízky budúci (ir a + infinitív), jednoduchý minulý (indefinido), zložený minulý (perfecto compuesto),          imperfectum, príčastie minulé, budúci čas, kondicionál
 • slovesné väzby: hay que, tener que, väzby slovesa quedar

Lexika

 • národnosti povolania
 • dom, zariadenie
 • mesto- verejné budovy a doprava
 • potraviny – ryby, mäso, ovocie, zelenina
 • popis osoby, rodina
 • miery, množstvo, farby, oblečenie, materiály
 • športy, športoviská
 • mesiace
 • počasie
 • zdravie, časti ľudského tela, stav
 • telefonovanie
 • zemepis – základné informácie

Funkcie jazyka

 • pozdravy, predstavovanie, poďakovanie, ospravedlnenie sa, pozvanie, prijatie, odmietnutie, naliehanie, tykanie a vykanie, skontaktovanie sa
 • umiestnenie a popis predmetov,
 • informácia o mieste, priestore a čase
 • objednávanie v reštaurácii, nakupovanie, informácie o cenách
 • vyjadrenie časových údajov, veku, zvykov, telefonovanie, vyjadrenie zdravotného stavu
 • vyjadrenie želaní, obdivu, mienky, preferencií, povinnosti, zámeru, neznalosti, pravdepodobnosti, ľahostajnosti, odmietnutia, radosti, prekvapenia, smútku, možnosti
 • vyjadrenie porovnania
 • vyjadrenie minulých a budúcich dejov

Kultúra a civilizácia

 • regióny Španielska
 • Mexiko, krajiny Strednej Ameriky
 • bývanie v Španielsku
 • Sevilla
 • maliari: Velázquez, El Greco, Dalí, Diego Rivera, Goya, Picasso, Siqueiros
 • hudba: Mecano, Serrat, J. Iglesias, Rocío Jurado
 • stravovacie zvyklosti v Španielsku a Latinskej Amerike
 • Gabriel García Márquez, Rómulo Gallegos – spisovatelia
 • zvyky a záľuby Španielov
 • Pedro Almodóvar – režisér
 • sviatky a tradície
 • turistika – pamiatky
 • podnebie
 • prvé informácie o Bolívii, Paraguayi, Uruguayi, Chile, Argentíne
 • Katolícki králi, Krištof Kolumbus, Španielska kráľovská rodina
 • španielčina vo svete