Základné informácie

Prihlasovanie na skúšku

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku je potrebné pripojiť k prihláške (Prihláška na štátnu jazykovú skúšku) a všetko zaslať na adresu jazykovej školy tak, aby najneskôr 16. septembra príslušného roka pre jesenný termín alebo 31. marca príslušného roka pre jarný termín mohla byť zaevidovaná prihláška v jazykovej škole.

Úplne vyplnená prihláška musí obsahovať aj zoznam prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v originály: 3 diela pre základnú ŠJS, 5 diel pre všeobecnú ŠJS. Pri prihláške na špeciálnu ŠJS – odbor prekladateľský sa zoznam neuvádza.

Termíny konania písomnej časti a ústnej časti štátnych jazykových skúšok sú zverejnené do 16. septembra príslušného školského roku na webovom portáli školy. 

Deň konania štátnej jazykovej skúšky bude oznámený písomne uchádzačovi o vykonanie skúšky najmenej tri týždne pred konaním písomnej časti skúšky a dva týždne pred konaním ústnej časti skúšky.

Termíny štátnych jazykových skúšok v školskom roku 2023/2024

                                                     Jesenný termín

JESENNÝ TERMÍN ŠTÁTNYCH JAZYKOVÝCH SKÚŠOK ZRUŠENÝ
Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených žiadateľov o štátne jazykové skúšky bol jesenný termín zrušený a prihlásení záujemcovia boli presunutí na jarný termín.

                                                          Jarný termín

Termín podania prihlášky do 31.marca 2024

Písomná časť:

 • 13. 5. 2024

Ústna časť:

 • Anglický jazyk:  3-4. 6 2024
 • Nemecký jazyk: 3-4. 6 2024

Poplatkyhttp://jazykovaskolanitra.sk/poplatky/

Externým záujemcom o vykonanie štátnej jazykovej skúšky po telefonickom dohovore poskytneme

 • individuálne konzultácie k ústnej časti skúšky. Poplatok za konzultáciu: 20€ / 1 hodina. Študijné materiály externým záujemcom neposkytujeme.

Zrušenie | Neúčasť | Neprospech | Opakovanie | Odklad

Zrušenie prihlášky

Prihlášku môže kandidát zrušiť najneskôr pred dňom konania skúšky. V zmysle platnej legislatívy Vám Jazyková škola na Vašu písomnú žiadosť podanú najneskôr pred dňom konania skúšky vráti úhradu zníženú o 5% (náklady spojené s registráciou účastníka skúšky).

Neúčasť na skúške

Ak sa kandidát nedostaví na skúšku včas a neospravedlní sa do 3 dní od dátumu konania skúšky, škola úhradu nevracia.

Neprospech pri písomnej časti skúšky

Ak ste nevyhoveli pri písomnej časti, nemôžete pokračovať ústnou časťou. Musíte sa riadne prihlásiť na ďalší termín štátnych skúšok a zaplatiť celú stanovenú úhradu. Odporúčame prihlásiť sa najskôr o rok, aby ste mali dostatok času na doštudovanie a precvičenie problematickej časti písomnej skúšky.

Opakovanie ústnej skúšky

Ak ste úspešne vykonali písomnú časť, ale neprospeli pri ústnej časti, môže komisia pre štátnice povoliť na základe Vašej písomnej žiadosti (Žiadosť o opakovanie ústnej časti štátnej jazykovej skúškyjedno opakovanie ústnej časti skúšky v ďalšom období. Prihlásiť sa musíte najneskôr do roka od vykonania písomnej časti. Vykonať ju musíte najneskôr do dvoch rokov od vykonania písomnej časti skúšky. Za opakovanú ústnu skúšku sa platí polovičná úhrada poplatku stanoveného na vykonanie skúšky.

Odklad ústnej skúšky

O odklad termínu ústnej skúšky z vážnych a opodstatnených dôvodov  musí kandidát písomne požiadať. (Žiadosť o odklad ústnej časti štátnej jazykovej skúšky) Prihlásiť sa a vykonať skúšku je možné do 1 roka od vykonania písomnej časti skúšky. O odklad môže uchádzač požiadať iba raz.

Stanovený vek

Základnú štátnu jazykovú skúšku môže kandidát vykonať po dovŕšení 17. roku veku.

Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku môže kandidát vykonať po dovŕšení 18. roku veku.

Riaditeľ jazykovej školy môže na základe predloženej žiadosti uchádzačom udeliť výnimku, o ktorú požiada zákonný zástupca poslucháča. (Žiadosť o udelenie výnimky)

Zdravotné znevýhodnenie

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením, ktorý žiada o úpravu priebehu skúšky je povinný oznámiť túto skutočnosť vopred a vyznačiť ju na prihláške. Zároveň priloží odborný posudok s diagnózou a z nej vyplývajúcimi dôsledkami.

Podrobnejšie informácie nájdete vo vyhláške 321/2008 MŠ o jazykovej škole na http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-321

Možnosti využitia vysvedčení

Vysvedčenie o základnej štátnej jazykovej skúške

 • Jazyková úroveň podľa SERR B2.
 • V súčasnosti poskytujeme kandidátom možnosť vykonať túto skúšku v anglickom a nemeckom jazyku.
 • Držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka na  (1. a 2. stupeň), pokiaľ má absolvované aj vysokoškolské pedagogické štúdium 2. stupňa.
 • Mnohé vysoké školy po predložení vysvedčenia uchádzačovi prirátajú body na prijímacom konaní ako jedno z kritérií prijatia študenta.

Vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške

 • Jazyková úroveň podľa SERR C1 – C2.
 • V súčasnosti poskytujeme kandidátom možnosť vykonať túto skúšku v anglickom a nemeckom jazyku.
 • Držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka na základných a stredných školách, pokiaľ má absolvované aj vysokoškolské pedagogické štúdium 2. stupňa.
 • Na základe tohto vysvedčenia Vám môže byť vystavený živnostenský list na podnikanie v oblasti vedenia jazykových kurzov a vykonávanie prekladateľskej a tlmočníckej činnosti. Netýka sa však oprávnenia na prekladateľstvo a tlmočníctvo s úradnou pečiatkou – tzv. súdni prekladatelia.
 • Mnohé vysoké školy po predložení vysvedčenia uchádzačovi prirátajú body na prijímacom konaní ako jedno z kritérií prijatia študenta.