1.ročník stredného kurzu nemeckého jazyka (úroveň B1.1)

Zvládnutie gramatických javov

Sloveso lassen

Konštrukcie „zum“ + infinitív

Nepriame opytovacie vety

Infinitív s „um – zu“

Vedľajšie vety s „damit!

Predložky „ausser“ a „wegen“

Výrazy s predložkami

Zvratné slovesá

Neprízvučné slovesné doplnenia v akuzatíve a v datíve

Zvratné zámená v akuzatíve a v datíve

Vzťažné zámená, vzťažné zámená a predložka

Konjunktív II

Skloňovanie prídavných mien

Zložené slová

Pasív s modálnymi slovesami

Smerové údaje

Sloveso sollen

Predložky pri časových údajoch

Vzťažné vety

Vedľajšie vety s „wenn“ a „je – desto“, „weil“ a „denn“

Zvratné zámená – recipročné použite

Recipročné zámená

Predložkové doplnky

Da/wo + predložka

Podstatné mená s doplnkom v akuzatíve

Poradiť s pomocou „sollen“

Stupňovanie príd. mien a prísloviek

Wenn…, dann“, „je – desto“

Tvorenie slov : podstatné meno + prídavné meno/príslovka

Zvládnutie lexikálnych javov

Na pracovisku dokáže vyjadriť svoje požiadavky

Porozumieť jednoduchým návodom, názvom výrobkov, nápisom v hoteloch, základným informáciám v inzerátoch a reklamách týkajúcich sa ubytovania, textu v bankomate a nápisom, informačným tabuliam

Pochopiť ceny a podmienky pri prenajímaní bytu

Porozumieť popisu cesty a bežným otázkam emigračných úradníkov

Na pracovisku porozumieť jednoduchým pokynom

Napísať jednoduchý list, rezervovať si hotelovú izbu

Vyjadriť sa o známych témach a osobných záujmoch jednoducho a súvislo

Na pracovisku pochopiť bežný pokyn a jednať na základe požiadaviek od návštevníkov

Dokázať sa zapojiť do jednoduchej výmeny názorov na známu tému a tému, ktorú dokáže predvídať

Pochopiť celkový obsah jednoduchých článkov v novinách

Na pracovisku si prečítať štandardné listy vo svojom odbore a dokáže na ne reagovať

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

Cudzie jazyky

Cudzojazyčná komunikácia

Zvyky a tradície v rôznych krajinách

Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií

Geografické údaje Nemecka

Turistické miesta, kultúrne zvyky, tradície

Počasie

Klíma

Ochrana životného prostredia

Záľuby

Knihy a čítanie

Umenie a rozvoj osobnosti

Môj dom, byt

Zariadenie bytu

Domov a jeho okolie

Bývanie v meste a na dedine

Spoločnosť a životné prostredie

Význam športu pre rozvoj osobnosti

Nové trendy v športe

Stravovacie návyky

Mäso a mäsové výrobky

Zelenina a ovocie

Stravovacie zariadenia

Zdravá výživa

Konverzačné témy

Multikultúrna spoločnosť

Krajina, ktorej jazyk sa učím

Človek a spoločnosť

Voľný čas a záľuby

Domov a bývanie

Človek a príroda

Šport

Stravovanie

2. ročník stredného kurzu nemeckého jazyka (úroveň B1.2 – B2.1)

Zvládnutie gramatických javov

Spojky „obwohl“ a „trotzdem“

Sloveso „lassen!

Konjunktív II minulosti

Vedľajšie vety so spojkami „als“, „wenn“, „bevor“, „nachdem“

Antonymá

Imperatív a iné formy výzvy

Finálne vety s „um zu“ a „damit“

Komparácia

Zložené slová – mená

Sloveso „werden“ v pasíve a v budúcom čase

Vedľajšie vety s „weil“ , „deshalb“ a „denn“

Futur, domnienky o budúcnosti

Vedľajšie vety s „da“ a „wegen“

Predminulý čas – pluskvamperfektum

Prídavné mená: antonymá s un-

Vetné štruktúry: obsadenie mimo vetného rámca

Vetné štruktúry: podraďovacie spojky/ vedľajšia veta na 1.miieste

Podstatné mená odvodené od prídavných mien – heit a –keit

Prídavné mená – použitie v prívlastku

Podstatné mená odvodené od slovies

Zovšeobecňujúce vzťažné zámená: wer

Spojky :dass a ob

Preteritum – použitie

Konjunktiv I

Zvládnutie lexikálnych javov

Poradiť si vo väčšine situácií v obchodoch, v reštauráciách, v hoteloch

Orientovať sa v bežných situáciách u lekára, v banke, na pošte, na letisku, na stanici

Previesť návštevu mestom, opísať miesto, odpovedať na prípadné otázky

Čítať dlhšie texty, pochopiť články z novín a časopisov

Pochopiť krátke ukážky z beletrie

Zúčastniť sa neformálnej konverzácie na rôzne známe alebo predvídateľné témy

Porozumieť väčšine televíznych programov a správ

Písať súkromné listy a niektoré formálne listy, napr. rezervácia ubytovania

Prijímať a odovzdávať odkazy

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

Charakterové vlastnosti človeka

Rozhlas, televízia, internet

Hotely a hotelové služby

Kultúra nakupovania a služieb

Moja krajina a moje mesto

Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest

Formy komunikácie

Kultúra komunikácie

Vzťahy medzi ľuďmi

Knihy a čítanie

Generačné vzťahy

Predstavy mládeže o svete

Konverzačné témy

Rodina a spoločnosť

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie

Voľný čas a záľuby

Obchod a služby

Krajiny, mestá a miesta

Človek a spoločnosť, komunikácia

Mládež a jej svet

Vzory a ideály