Navrat na aktualnu verziu stranky Štátne jazykové skúšky – šk. rok 2017/2018 | Jazyková škola Nitra
 

Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Upozorňujeme záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky, že spolu s riadne vyplnenou prihláškou sú povinní poslať aj doklad o zaplatení poplatku za skúšku. Výška úhrady za jednotlivé druhy skúšok je uvedená v časti Poplatky. Účastník je prihlásený na skúšku, ak odovzdal v predpísanom termíne správne a úplne vyplnenú prihlášku na predpísanom tlačive a zaplatil určenú úhradu. Na základe oboch prijatých dokladov bude písomne pozvaný na skúšku najneskôr 3 týždne pred konaním písomnej časti skúšky. Ak účastník nesplní tieto podmienky, nebude pozvaný na skúšku.

Pri žiadosti o zrušenie prihlášky na skúšku pred dňom jej konania škola na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou účastníka skúšky.

Jesenný termín skúšok 

Záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – jazyk anglický a nemecký v jesennom termíne 2017 si môžu podať prihlášku do 16.9.2017.

-  písomná časť : 12.10.2017  o 14.00 hod. (štvrtok)

-   ústna časť: 9. – 10.11.2017 od 14.00 hod. 

Jarný termín skúšok 

Záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – jazyk anglický a nemecký v jarnom termíne 2018 si môžu podať prihlášku do 31.3.2018.

-  písomná časť : 3.5.2018  o 14.00 hod. (štvrtok)

-   ústna časť: 4. – 8.6.2017 od 14.00 hod.

 

Comments are closed.