Navrat na aktualnu verziu stranky Základná štátna skúška | Jazyková škola Nitra

Prihláška na Štátnu jazykovú skúšku – stiahni

Poplatky za vykonanie skúšky : interný poslucháč: 80 eur,  externý poslucháč: 100 eur

Základnú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať po dovŕšení sedemnásteho roku. Riaditeľ môže povoliť vykonanie skúšky mladšiemu uchádzačovi na základe písomnej žiadosti.

Interní a externí poslucháči majú možnosť vykonať štátnu jazykovú skúšku každoročne v týchto termínoch: – jarný termín (písomná časť – máj, ústna časť – jún), na ktorý sa môžu prihlásiť písomne na predpísanom tlačive do 31. marca príslušného školského roka – jesenný termín ( písomná časť – október, ústna časť – november), na ktorý sa môžu prihlásiť písomne na predpísanom tlačive do 16. septembra príslušného školského roka

 

Anglický jazyk

Tematické okruhy na ústnu časť

Reálie a literatúra

1. Veľká Británia – fyzický zemepis, priemysel, poľnohospodárstvo

2. Veľká Británia – politický systém, obyvateľstvo, multikulturalizmus

3. USA – fyzický zemepis, priemysel, poľnohospodárstvo

4. USA – politický systém, obyvateľstvo, multikulturalizmus

5. Anglofónne krajiny – Kanada, Austrália, Nový Zéland (výber)

6. Zaujímavé miesta vo Veľkej Británii

7. Londýn

8. Veľké mestá v USA

9. Systém vzdelávania

10. Sviatky a významné dni vo Veľkej Británii a USA

11. Slovensko – história, ekonomika politický systém

12. W. Shakespeare – život a dielo

13. Môj obľúbený americký autor

14. Môj obľúbený britský autor

15. Sprievodca Slovenskom

Konverzačné témy

1. Záľuby a šport

2. Bývanie

3. Cestovanie

4. Stravovanie

5. Zdravie a choroby

6. Kultúra a umenie

7. Zamestnanie

8. Výdobytky vedy a techniky

9. Rodné mesto a iné dôležité

10. Jazyk a komunikácia

11. Príroda a ochrana životného prostredia

12. Masovokomunikačné prostriedky

13. Obliekanie a móda

14. Obchod a služby

15. Medziľudské vzťahy, rodina a priatelia

Požaduje sa stredný stupeň osvojenia jazyka na úrovni  B2 SERR (samostatný používateľ jazyka), čo zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby (t. j. minimálne 4 roky štúdia v kurzoch jazykovej školy). Základná jazyková skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Písomná časť

# Počúvanie s porozumením

# Čítanie s porozumením

# Preklad

# Písomný prejav

Celková dĺžka testu je 4 hodiny. Počas prvých dvoch častí testu nie je povolené používať žiadne pomôcky. Pri poslednej časti si kandidát vyberie jednu z troch navrhnutých tém a môže používať slovník.

Ústna časť

# Práca s autentickým textom

# Konverzačná téma

# Reálie a literatúra anglicky hovoriacich krajín

# Rozbor prečítaného literárneho diela (na prihláške kandidát uvedie ľubovoľné diela troch autorov z anglofónnych oblastí, ktoré prečítal v originále).

Ústna skúška trvá 20 minút. Pri príprave môže kandidát používať slovník a obrazový materiál.

 

Nemecký jazyk

Tematické okruhy na ústnu časť
Reálie a literatúra

1. Nemecko – fyzický zemepis

2. Nemecko – ekonomika

3. Nemecko – politický systém

4. Berlín

5. Rakúsko – fyzický zemepis

6. Rakúsko – ekonomika

7. Viedeň

8. Švajčiarsko – fyzický zemepis a ekonomika

9. Sviatky a významné dni v nemecky hovoriacich krajinách

10. Slovensko – fyzický zemepis a ekonomika

11. Slovensko – prírodné krásy

12. Bratislava

13. Moje rodné mesto

14. Môj obľúbený spisovateľ

15. Slávni Nemci

Konverzačné témy

1. Bývanie

2. Manželstvo a rodina, medziľudské vzťahy, priatelia

3. Voľný čas a šport

4. Umenie a kultúra

5. Oblečenie a móda

6. Masovokomunikačné prostriedky

7. Výdobytky vedy a techniky

8. Cestovanie

9. Jazyk a komunikácia

10. Ochrana zdravia, choroby

11. Príroda a ochrana životného prostredia

12. Jedlá a nápoje, stravovanie

13. Vzdelanie a zamestnanie

14. Obchody a nákupy

15. Počasie a ročné obdobia

Požaduje sa stredný stupeň osvojenia jazyka na úrovni  B2 SERR (samostatný používateľ jazyka), čo zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby (t. j. minimálne 4 roky štúdia v kurzoch jazykovej školy).

Základná jazyková skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Písomná časť

# Počúvanie s porozumením

# Čítanie s porozumením

# Preklad

# Písomný prejav

Celková dĺžka testu je 4 hodiny. Počas prvých dvoch častí testu nie je povolené používať žiadne pomôcky. Pri poslednej časti si kandidát vyberie jednu z troch navrhnutých tém a môže používať slovník.

Ústna časť

# Práca s autentickým textom

# Konverzačná téma

# Reálie a literatúra nemecky hovoriacich krajín

# Rozbor prečítaného literárneho diela (na prihláške kandidát uvedie ľubovoľné diela troch autorov z germanofónnych oblastí, ktoré prečítal v originále)

Ústna skúška trvá 20 minút. Pri príprave môže kandidát používať slovník a obrazový materiál.

Francúzsky jazyk

Základná jazyková skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti

Tematické okruhy na ústnu časť

 

Reálie a literatúra

l. Francúzsko – fyzický zemepis

2.Francúzsko – krátka história

3.Paríž a jeho pamiatky

4.Frankofónnne krajiny v Európe (Belgicko)

5.Frankofónne krajiny v Európe (Švajčiarsko, Luxemburg)

6.Frankofónne krajiny v Amerike (Kanada)

7. Quebec – kanadské mesto

8. Frankofónne krajiny v Afrike

9. Slovensko – fyzický zemepis

10. Slovensko – krátka história

11. Bratislava

12. Moje rodné mesto

13.Obľúbený spisovateľ

14. Slávni Francúzi

15. Kde sa hovorí po francúzsky?

 

 

Konverzačné témy

1. Život na vidieku alebo v meste (výhody a nevýhody)

2. Moja rodina

3. Voľný čas

4. Umenie a kultúra

5. Oblečenie a móda, módni návrhári

6. Sviatky , zvyky

7. Cestovanie, prázdniny

8. Šport, známi  francúzski športovci

9. Francúzska gastronómia

10. Príroda, životné prostredie a jeho ochrana

11.Masovokomunikačné  prostriedky

12. Obchody a nákupy

13. Starostlivosť o zdravie

14. Zaujímavé miesta na Slovensku

15. Moje zamestnanie

Požaduje sa stredný stupeň osvojenia jazyka, t.j. B2 SERR (samostatný používateľ jazyka), čo zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby (t. j. minimálne 4 roky štúdia v kurzoch jazykovej školy).

Písomná časť

1. Posluch s porozumením (diktát)

2. Čítanie s porozumením

3. Preklad

4. Písomný prejav – voľná téma

Celková dĺžka testu je 4 hodiny. Počas prvých dvoch častí nie je povolené používať žiadne pomôcky. Pri poslednej časti si kandidát vyberie jednu z troch navrhnutých tém a môže používať slovník.

Ústna časť

1. Práca s textom

2. Konverzačná téma

3. Reálie

4. Rozbor prečítaného literárneho diela (na prihláške kandidát uvedie ľubovoľné diela troch autorov z frankofónnych oblastí, ktoré prečítal v originále).

Ústna skúška trvá 20 minút. Pri príprave môže kandidát používať slovník a obrazový materiál.

Španielsky jazyk

Reálie a literatúra

 1. Geografía de Espa?a.
 2. Geografía de América Latina.
 3. Comunidades autónomas de Espa?a y sus capitales.
 4. Las ciudades más ineteresantes de Espa?a
 5. Las fiestas típicas espa?olas e hispanoamericanas
 6. Flamenco – baile, música
 7. La pintura en Espa?a- El Greco, Diego Velázquez, Francisco de Goya, Salvador Dalí
 8. El cine – películas de los directores espa?oles famosos
 9. Mi preferido autor espa?ol
 10.   Don Quijote de la Mancha
 11.   Orígenes de Espa?a. (Iberia, Hispania, Al-Andalus).
 12.   Granada- la influencia árabe
 13.  Los Reyes Católicos.
 14.  El descubrimiento de América.
 15.   La economía espa?ola. Los medios de comunicación.

Konverzačné témy

 1. Alimentación – platos típicos espa?oles y/o latinoamericanos, comparación con la cocina eslovaca
 2. Característica de personas
 3. Moda – prendas de vestir, su ropero
 4. Tiempo libre – pasatiempos – deportes
 5. Medios de comunicación e información
 6. Profesiones – mi trabajo
 7. Fiestas típicas espa?olas – eslovacas
 8. Educación, ense?anza
 9. Tiendas y comercio – servicios
 10.  Viajes y transportes – problemas con el transporte urbano
 11.  Vivienda – modos de vivir – vida en la ciudad o en el campo – relaciones  sociales
 12.  Medio ambiente y su protección
 13.  Curiosidades de Bratislava /o de mi ciudad natal
 14.  Sistema sanitario, enfermedades
 15.  Ciencia- progreso científico – técnico

Požaduje sa stredný stupeň osvojenia jazyka, t.j. B2 SERR (samostatný používateľ jazyka), čo zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby (t. j. minimálne 4 roky štúdia v kurzoch jazykovej školy).

Písomná časť

1. Posluch s porozumením (diktát)

2. Čítanie s porozumením

3. Preklad

4. Písomný prejav – voľná téma

Celková dĺžka testu je 4 hodiny. Počas prvých dvoch častí nie je povolené používať žiadne pomôcky. Pri poslednej časti si kandidát vyberie jednu z troch navrhnutých tém a môže používať slovník.

Ústna časť

1. Práca s textom

2. Konverzačná téma

3. Reálie

4. Rozbor prečítaného literárneho diela (na prihláške kandidát uvedie ľubovoľné diela troch autorov zo španielsky hovoriacich oblastí, ktoré prečítal v originále).

Ústna skúška trvá 20 minút. Pri príprave môže kandidát používať slovník a obrazový materiál.

Comments are closed.