Navrat na aktualnu verziu stranky Všeobecná štátna skúška | Jazyková škola Nitra

Prihláška na Štátnu jazykovú skúšku – stiahni

Poplatky za vykonanie skúšky : interný poslucháč: 100 eur,  externý poslucháč: 120 eur

Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať po dovŕšení osemnásteho roku. Riaditeľ môže povoliť vykonanie skúšky mladšiemu uchádzačovi na základe písomnej žiadosti.

Interní a externí poslucháči majú možnosť vykonať štátnu jazykovú skúšku každoročne v týchto termínoch: – jarný termín (písomná časť – máj, ústna časť – jún), na ktorý sa môžu prihlásiť písomne na predpísanom tlačive do 31. marca príslušného školského roka – jesenný termín ( písomná časť – október, ústna časť – november), na ktorý sa môžu prihlásiť písomne na predpísanom tlačive do 16. septembra príslušného školského roka.

 

Anglický jazyk

Tematické okruhy na ústnu časť

Reálie a literatúra

1. Anglofónne krajiny- fyzický zemepis

2. Anglofónne krajiny – obyvateľstvo a vývin jazyka

3. Anglofónne krajiny- spoločnosť a národné hospodárstvo

4. Anglofónne krajiny- politické systémy

5. Anglofónne krajiny – história

6. Zaujímavé miesta vo Veľkej Británii, Londýn

7. Sprievodca Slovenskom

8. Veľké mestá v USA

9. Systém vzdelávania v anglofónnych krajinách

10. Sviatky a významné dni vo Veľkej Británii a USA

11 .Slovensko- história, ekonomika a politický systém

12. Renesancia v anglickej literatúre – W. Shakespeare

13. Britská a Americká literatúra 19. storočia

14. Britská literatúra 20. storočia

15. Americká literatúra 20. storočia

Konverzačné témy

1. Záľuby a šport

2. Bývanie

3. Cestovanie

4. Stravovanie

5. Starostlivosť o zdravie

6. Kultúra a umenie

7. Zamestnanie

8. Výdobytky vedy a techniky

9. Moje rodné mesto a iné dôležité miesta

10. Jazyk a komunikácia

11 .Príroda a ochrana životného prostredia

12. Masovokomunikačné prostriedky

13. Obliekanie a móda

14.Obchod, služby, bankovníctvo

15. Medziľudské vzťahy – rodina, priatelia, generačné problémy

Požaduje sa stupeň osvojenia jazyka na úrovni „advanced“ t.j. úroveň C1 – C2 SERR ( skúsený používateľ jazyka), čo zodpovedá 840 až 980 hodinám výučby (t.j. minimálne 6 rokov štúdia v kurzoch jazykovej školy).

Všeobecná jazyková skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Písomná časť

# Počúvanie s porozumením

# Čítanie s porozumením

# Preklad

# Písomný prejav

Celková dĺžka testu je 4 hodiny. Počas prvých dvoch častí testu nie je povolené používať žiadne pomôcky. Pri poslednej časti si kandidát vyberie jednu z troch navrhnutých tém a môže používať slovník.

Ústna časť

# Práca s autentickým textom

# Konverzačná téma

# Reálie a literatúra anglicky hovoriacich krajín

# Rozbor prečítaného literárneho diela

Ústna skúška trvá 30 minút.

Pri príprave môže kandidát používať slovník a obrazový materiál. Na prihláške uvedie ľubovoľné diela najmenej piatich autorov z anglofónnych oblastí, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri rozbore prečítaného diela.

 

Nemecký jazyk

Tematické okruhy na ústnu časť

Reálie a literatúra

1. Nemecky hovoriace krajiny – fyzický zemepis

2. Nemecky hovoriace krajiny – obyvateľstvo a vývin jazyka

3. Nemecky hovoriace krajiny – spoločnosť a národné hospodárstvo

4. Nemecky hovoriace krajiny – politické systémy

5. Nemecky hovoriace krajiny – história

6. Zaujímavé miesta v nemecky hovoriacich krajinách

7. Sprievodca Slovenskom

8. Hlavné mestá : Berlín, Viedeň, Bern

9. Systém vzdelávania v nemecky hovoriacich krajinách

10. Sviatky a významné dni v nemecky hovoriacich krajinách

11 .Slovensko – história, ekonomika a politický systém

12. Nemecká literatúra – osvietenstvo, klasicizmus

13. Nemecká literatúra – romantizmus, realizmus

14. Nemecká literatúra po r. 1945

15. Hlavné mesto Slovenska – Bratislava

Konverzačné témy

1. Záľuby a šport

2. Bývanie

3. Cestovanie

4. Stravovanie

5. Starostlivosť o zdravie

6. Kultúra a umenie

7. Zamestnanie

8. Výdobytky vedy a techniky

9. Moje rodné mesto a iné dôležité miesta

10. Jazyk a komunikácia

11 .Príroda a ochrana životného prostredia

12. Masovokomunikačné prostriedky

13. Obliekanie a móda

14.Obchod, služby, bankovníctvo

15. Medziľudské vzťahy – rodina, priatelia, generačné problémy

Požaduje sa stupeň osvojenia jazyka  C1 – C2 SERR ( skúsený používateľ jazyka), čo zodpovedá 840 až 980 hodinám výučby (t.j. minimálne 6 rokov štúdia v kurzoch jazykovej školy). Všeobecná jazyková skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Písomná časť

# Počúvanie s porozumením

# Čítanie s porozumením

# Preklad

# Písomný prejav

Celková dĺžka testu je 4 hodiny. Počas prvých dvoch častí testu nie je povolené používať žiadne pomôcky. Pri poslednej časti si kandidát vyberie jednu z troch navrhnutých tém a môže používať slovník.

Ústna časť

# Práca s autentickým textom

# Konverzačná téma

# Reálie a literatúra nemecky hovoriacich krajín

# Rozbor prečítaného literárneho diela

Ústna skúška trvá 30 minút. Pri príprave môže kandidát používať slovník a obrazový materiál. Na prihláške uvedie ľubovoľné diela najmenej piatich autorov z germanofónnych oblastí, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri rozbore prečítaného diela.

 

Francúzsky jazyk

Všeobecná jazyková skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Tematické okruhy na ústnu časť

Reálie a literatúra

l. Francúzsko – fyzický zemepis

2.Francúzsko -  história a politický systém

3.Paríž – hlavné mesto

4.Frankofónnne krajiny v Európe

5. Francúzska gastronómia

6.Frankofónne krajiny v Amerike a Afrike

7. Zaujímavé miesta vo Francúzsku

8. Vývin francúzskeho jazyka

9. Staršia francúzska literatúra – 16. – 18. storočie

10. Slovensko -  geografia, história, politický systém

11. Slovensko – zaujímavé miesta

12. Moje rodné mesto

13.Obľúbený spisovateľ

14. Slávni Francúzi

15. Francúzska literatúra 19. a 20. storočia

 

Konverzačné témy

1. Život na vidieku alebo v meste

2. Moja rodina

3. Voľný čas

4. Umenie a kultúra

5. Oblečenie a móda, módni návrhári

6. Sviatky , zvyky

7. Cestovanie, prázdniny

8. Šport, známi  francúzski športovci

9. Bratislava – hlavné mesto

10. Príroda, životné prostredie a jeho ochrana

11.Masovokomunikačné  prostriedky

12. Obchody a nákupy

13. Starostlivosť o zdravie

14. Veda a technika

15. Moje zamestnanie

Požaduje sa stupeň osvojenia jazyka  C1 -C2 SERR (skúsený používateľ jazyka), čo zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby (t. j. minimálne 6 rokov štúdia v kurzoch jazykovej školy).

Písomná časť

1. Posluch s porozumením (diktát)

2. Čítanie s porozumením

3. Preklad

4. Písomný prejav – voľná téma

Celková dĺžka testu je 4 hodiny. Počas prvých dvoch častí nie je povolené používať žiadne pomôcky. Pri poslednej časti si kandidát vyberie jednu z troch navrhnutých tém a môže používať slovník.

Ústna časť

1. Práca s textom

2. Konverzačná téma

3. Reálie

4. Rozbor prečítaného literárneho diela (na prihláške kandidát uvedie ľubovoľné diela piatich autorov z frankofónnych oblastí, ktoré prečítal v originále).

Ústna skúška trvá 20 minút. Pri príprave môže kandidát používať slovník a obrazový materiál.

 

Španielsky jazyk

Reálie a literatúra

1. Geografia Španielska a Južnej Ameriky (povrch, vodstvo, pohoria, podnebie, rastlinstvo)

2. Hospodárstvo a obchodovanie Španielska a Južnej Ameriky (nerastné suroviny, priemysel, poľnohospodárstvo, vývoz, dovoz)

3. Obyvateľstvo Španielska (historický vývoj, etnické menšiny, národnosti, problémy s migráciou)

4. História Španielska od začiatku občianskej vojny ( zásadné udalosti)

5. Diktatúra Francisca Franca a prechod k demokracii (od občianskej vojny po súčasnosť – politický systém)

6. Španielsky jazyk ( jeho vývoj, rozšírenie, súčasné postavenie)

7. Španielska literatúra od jej počiatkov až do obdobia zlatého veku (11. – 17. storočie) Stručná charakteristika najvýznamnejších diel a autorov

8. Španielska literatúra od 18. do 20. storočia ( stručná charakteristika literárnych smerov a ich predstaviteľov)

9. Objavenie Ameriky ( predkolumbovské civilizácie, kolonizácia Ameriky)

10. Južná Amerika v súčasnosti (boj za nezávislosť, prvé republiky, diktatúry, vojenské prevraty)

11. Španielske a juhoamerické umenie ( výtvarné umenie, architektúra, najzaujímavejšie a osobitné štýly)

12. Latinsko – americká literatúra od jej počiatkov po 20. storočie

13. Slovensko – faktografické údaje ( geografia, história, politický systém)

14. Autonómne oblasti Španielska (spoločensko-politická situácia, odlišnosti regiónov, najznámejšie mestá)

15. Latinsko-americká literatúra od počiatkov po 20. storočie

 

Konverzačné témy

 

 1. Stravovanie – typické španielske jedlá/alebo juhoamerické jedlá, porovnanie so slovenskou kuchyňou
 2. Opis osoby
 3. Móda – časti oblečenia, váš šatník
 4. Voľný čas, záľuby a šport
 5. Profesie – moje zamestnanie
 6. Sviatky v Španielsku a na Slovensku
 7. Vzdelávanie, školy, vedecko-technický rozvoj
 8. Obchod, služby
 9. Cestovanie a doprava – problémy s verejnou dopravou
 10. Životné prostredie a jeho ochrana
 11. Zaujímavosti Bratislavy a/alebo môjho rodného mesta
 12. Zdravotníctvo, choroby
 13. Bývanie, spôsob života
 14. Masovokomunikačné prostriedky
 15. Slovensko – zaujímavé miesta a turistické atrakcie

Požaduje sa stupeň osvojenia jazyka  C1 -C2 SERR (skúsený používateľ jazyka), čo zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby (t. j. minimálne 6 rokov štúdia v kurzoch jazykovej školy).

Písomná časť

1. Posluch s porozumením (diktát)

2. Čítanie s porozumením

3. Preklad

4. Písomný prejav – voľná téma

Celková dĺžka testu je 4 hodiny. Počas prvých dvoch častí nie je povolené používať žiadne pomôcky. Pri poslednej časti si kandidát vyberie jednu z troch navrhnutých tém a môže používať slovník.

Ústna časť

1. Práca s textom

2. Konverzačná téma

3. Reálie

4. Rozbor prečítaného literárneho diela (na prihláške kandidát uvedie ľubovoľné diela piatich autorov zo španielsky hovoriacich oblastí, ktoré prečítal v origináli).

Ústna skúška trvá 20 minút. Pri príprave môže kandidát používať slovník a obrazový materiál.

 

 

Comments are closed.