Navrat na aktualnu verziu stranky Špeciálna pre odbor prekladateľský | Jazyková škola Nitra

Prihláška na Štátnu jazykovú skúšku – stiahni

Poplatky za vykonanie skúšky : interný poslucháč: 110 eur,  externý poslucháč: 130 eur

Anglický jazyk

Špeciálna štátna jazyková skúška – odbor prekladateľský

Špeciálnou štátnou jazykovou skúškou na prekladateľský odbor sa overuje schopnosť kandidáta prekladať náročnejšie všeobecné texty rozličných funkčných štýlov z anglického jazyka do slovenského jazyka a zo slovenského jazyka do anglického jazyka. Na špeciálnu jazykovú skúšku sa môžu prihlásiť iba kandidáti, ktorí absolvovali všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.

Nevyhnutnou podmienkou na zloženie špeciálnej štátnej jazykovej skúšky sú talentové predpoklady, dokonalá znalosť slovenského jazyka a schopnosť tvárne narábať s lexikálnymi a štylistickými jazykovými prostriedkami.
Špeciálna štátna jazyková skúška z prekladateľstva sa skladá z dvoch častí – písomnej a ústnej. Ústnu časť skladá kandidát až po úspešnom absolvovaní písomnej časti

Písomná časť skúšky sa skladá:

· z prekladu náročnejšieho súvislého anglického textu beletristického charakteru v rozsahu asi 300 slov do slovenského jazyka

· z prekladu náročného slovenského textu všeobecného charakteru v rozsahu asi 150 slov do anglického jazyka

· z prekladu anglického textu odborného charakteru v rozsahu asi 150 slov do slovenského jazyka

Na vypracovanie písomnej časti skúšky môže uchádzač použiť slovníky anglického a slovenského jazyka a príslušné normatívne príručky.

Ústna časť skúšky pozostáva:

· z teórie a dejín prekladu

· z reálií vo vzťahu k vývinu anglického jazyka a jeho súčasným podobám v rozličných komunitách

· z ústneho voľného prekladu všeobecného textu v rozsahu asi 100 slov z anglického jazyka do slovenského jazyka, spojeného s praktickou aplikáciou poznatkov z teórie prekladu.

Ústna časť skúšky trvá maximálne 30 minút. Na prípravu ústnej skúšky je možné použiť slovníky anglického a slovenského jazyka a príslušné normatívne príručky.

Sylaby k ústnej časti:

Teória a dejiny prekladu

1.      Preklad a jeho miesto v národnej kultúre

 1. Vernosť a voľnosť v preklade
 2. Ekvivalencia, invariant, adekvátnosť v preklade
 3. Preklad a reálie
 4. Preklad umeleckej literatúry
 5. Preklad odbornej literatúry
 6. Preklad slangových, argotových a dialektových rovín originálu
 7. Vývin prekladateľských koncepcií v európskej kultúre
 8. Preklad a teória prekladu na Slovensku
 9. Prekladateľská  analýza
 10. Metódy prekladu
 11. Kolokácie, idiómy, príslovia a porekadlá z hľadiska prekladu
 12. Problematika tzv. falošných priateľov
 13. Preklad textov EÚ

 

 Jazykové reálie

1.      Historický vývin angličtiny

2.      Americká angličtina, afro-americká angličtina, austrálska, kanadská, angličtina a gaelské jazyky

3.      Komunikácia – maxima kvality a kvantity, typy textov, funkcie textov

4.      CAT – použitie počítačov pri preklade

5.      Základné odlišnosti analytickej a syntetickej štruktúry jazyka

6.      Porovnávanie angličtiny a slovenčiny

7.      Práca so slovníkmi, ich makroštruktúra a mikroštruktúra

8.      História lexikografie

9.      Skupina indoeurópskych jazykov

10.  Skratky a ich preklad

11.  Hlavné rozdiely v interpunkcii medzi angličtinou a slovenčinou

12.  Historický vývin slovenčiny

13.  Monolingválna a interlingválna translácia, (ne)profesionálny preklad

14.  Rozdiely medzi tlmočením a prekladom

Študijná literatúra:

S. Bassnett: Translation Studies, Routledge, London and New York 1992
E. Gentzler: Contemporary Translation Studies, Routledge, London and New York 1993
The Nature of Translation (ed. by J. S. Holmes), Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1970
R. McCrum, W. Cran, R. Macneil: The Story of English, Faber and Faber, London and Boston 1992
J. Levý: Umění překladu, Československý spisovatel, Praha 1963
A. Popovič: Teória umeleckého prekladu, Tatran, Bratislava 1975
A. Popovič: Preklad a výraz, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1968
A. Popovič a kol.: Originál – preklad, Interpretačná terminológia, Tatran, Bratislava 1983
B. Hochel: Preklad ako komunikácia, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
D. Slobodník: Teória a prax básnického prekladu, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
J. Vilikovský: Preklad ako tvorba, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1984
J. Ferenčík: Kontexty prekladu v slovenčine, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1982
B. Hečko: Dobrodružstvo prekladu, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1991
Preklad včera a dnes, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1986
Preklad odborného textu (ed. A. Popovič), Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1977
Preklad spoločenskovedných textov (ed. A. Popovič), Slovenský literárny fond, Bratislava 1978
J. Mistrík: Štylistika slovenského jazyka, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1977
J. Mistrík: Kapitoly zo štylistiky, Vydavateľstvo Obzor, Bratislava 1977
J. Mistrík: Frekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1985
J. Mistrík: Moderná slovenčina, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1984
J. Mlacek: Slovenská frazeológia, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1984
J. Oravec, E. Bajzlíková: Súčasný slovenský spisovný jazyk – Syntax, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1986
F. Kočiš: Zložené súvetie, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1973
R. Krajčovič: Slovenčina a slovanské jazyky, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1974
E. Gromová: Kapitoly z úvodu do prekladateľstva, 2000
E. Smiešková: Malý frazeologický slovník, 1989
P. Kvetko: Slovensko-anglický frazeologický slovník, 1996
P. Kvetko: Anglicko-slovenský frazeologický slovník, 1991
D. Müglová: Komunikácia, tlmočenie, preklad, 2009
Š. Ondruš – J. Sabol: Úvod do štúdia jazykov, 1981

Odporúčaná slovníková literatúra a jazykové príručky:

Oxford English Dictionary, Oxford University Press 1991
Dictionary of English Language and Culture, Longman 1992
English Language Dictionary, Collins 1992
Cambridge International Dictionary of English, Cambridge University Press 1995
Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New York 1994
Language Activator, Longman 1994
English Usage, Harper Collins Publishers, 1992
L. G. Alexander: Right Word, Wrong Word; Longman 1994
Slovník slovenského jazyka I., a – k, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1959
Slovník slovenského jazyka II., l – o, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1960
Slovník slovenského jazyka III., p – r, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1963
Slovník slovenského jazyka IV., s – u, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1964
Slovník slovenského jazyka V., v – ž, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1965
Slovník slovenského jazyka VI., Doplnky, Dodatky, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1968
Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava 1987
Synonymický slovník slovenčiny, Veda, Bratislava 1995
Pravidlá slovenského pravopisu, Veda, Bratislava 1991
Ako nehrešiť proti slovenčine, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 1995

Comments are closed.