Navrat na aktualnu verziu stranky Skúšky | Jazyková škola Nitra

Štátne jazykové skúšky sú zaradené podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky (SERR), ktoré stanovila Rada Európy a sú porovnateľné a kompatibilné s medzinárodnými jazykovými skúškami. Riadia sa Skúšobným poriadkom pre štátne jazykové skúšky, ktorý je prílohou vyhlášky  č. 321/2008 Z.z.

Uchádzači podávajú prihlášku na jarný termín  do 31. marca  

                                                        na jesenný termín do 16. septembra príslušného roka. Tieto termíny platia pre všetky druhy štátnych jazykových skúšok.

Upozorňujeme záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky, že spolu s riadne vyplnenou prihláškou sú povinní poslať aj doklad o zaplatení poplatku za skúšku.Výška úhrady za jednotlivé druhy skúšok je uvedená v časti Poplatky. Účastník je prihlásený na skúšku, ak odovzdal v predpísanom termíne správne a úplne vyplnenú prihlášku na predpísanom tlačive a zaplatil určenú úhradu. Na základe oboch prijatých dokladov budú písomne pozvaní na skúšku najneskôr 3 týždne pred konaním písomnej časti skúšky. Ak účastník nesplní tieto podmienky, nebude pozvaný na skúšku.

Pri žiadosti o zrušenie prihlášky na skúšku pred dňom jej konania škola na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou účastníka skúšky.

Externým záujemcom o vykonanie štátnej jazykovej skúšky po telefonickom dohovore poskytneme individuálne konzultácie. Poplatok za konzultáciu: 16,60€/1 hodina. Študijné materiály externým záujemcom neposkytujeme.

Bank. spojenie: 7000309819/8180
IČO: 340 749 61        IBAN: SK02 8180 0000 0070 0030 9819

Termíny konania štátnych jazykových skúšok v školskom roku 2017/2018 

Jesenný termín:    Písomná časť:   12.10.2017                                Ústna časť: 9.-10.11.2017

Jarný termín:        Písomná časť:    3.5.2018                                    Ústna časť: 4.-8.6.2018

Číslo oprávnenia na vykonávanie štátnych jazykových skúšok: 2016-23557/52638:4-10B0  pre všetky druhy ŠJS platné do 31. 12. 2019

 

MOŽNOSTI VYUŽITIA VYSVEDČENÍ

Vysvedčenie o základnej štátnej jazykovej skúške

  • jazyková úroveň podľa SERR B2
  • Momentálne poskytujeme kandidátom možnosť vykonať túto skúšku v anglickom a nemeckom jazyku
  • Držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka na ZŠ (1. a 2. stupeň), pokiaľ má absolvované aj vysokoškolské pedagogické štúdium 2. stupňa
  • Mnohé vysoké školy po predložení vysvedčenia prirátavajú body na prijímacom konaní ako jedno z kritérií prijatia študenta.

Vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške

  • jazyková úroveň podľa SERR C1-C2
  • Momentálne poskytujeme kandidátom možnosť vykonať túto skúšku v anglickom a nemeckom jazyku
  • Držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka na základných a stredných školách, pokiaľ má absolvované aj vysokoškolské pedagogické štúdium 2. stupňa.
  • Na základe tohto vysvedčenia Vám môže byť vystavený živnostenský list na podnikanie v oblasti vedenia jazykových kurzov a vykonávanie prekladateľskej a tlmočníckej činnosti. Netýka sa však oprávnenia na prekladateľstvo a tlmočníctvo s úradnou pečiatkou – tzv. súdni prekladatelia.


 

 

 

Comments are closed.