Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Upozorňujeme poslucháčov, že v časti Rozvrhy je zverejnený rozvrh na tento školský rok, ktorý platí od pondelka 2.10.2017.

 

Upozorňujeme záujemcov o štúdium cudzích jazykov, že máme k dispozícii voľné miesta v jednotlivých kurzoch. Bližšie informácie dostanete na tel.č. 037/6409649. 

 

Upozorňujeme všetkých záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky z jazyka anglického a nemeckého v jesennom termíne, že uzávierka prihlášok je 16.9.2017.

Prihlášky a potvrdenia o úhrade môžete poslať aj mailom na adresu:  dostalova@gymgolnr.sk.

 

Upozorňujeme záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky, že spolu s riadne vyplnenou prihláškou sú povinní poslať aj doklad o zaplatení poplatku za skúšku. Výška úhrady za jednotlivé druhy skúšok je uvedená v časti Poplatky. Účastník je prihlásený na skúšku, ak odovzdal v predpísanom termíne správne a úplne vyplnenú prihlášku na predpísanom tlačive a zaplatil určenú úhradu. Na základe oboch prijatých dokladov bude písomne pozvaný na skúšku najneskôr 3 týždne pred konaním písomnej časti skúšky. Ak účastník nesplní tieto podmienky, nebude pozvaný na skúšku.

Pri žiadosti o zrušenie prihlášky na skúšku pred dňom jej konania škola na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou účastníka skúšky.

Jesenný termín skúšok 

Záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – jazyk anglický a nemecký v jesennom termíne 2017 si môžu podať prihlášku do 16.9.2017.

-  písomná časť : 12.10.2017  o 14.00 hod. (štvrtok)

-   ústna časť: 9. – 10.11.2017 od 14.00 hod. 

Jarný termín skúšok 

Záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – jazyk anglický a nemecký v jarnom termíne 2018 si môžu podať prihlášku do 31.3.2018.

-  písomná časť : 3.5.2018  o 14.00 hod. (štvrtok)

-   ústna časť: 4. – 8.6.2017 od 14.00 hod.

 

Kurzy, ktoré pokračujú z minulého školského roka :

Riadne vyučovanie pre skupiny, ktoré pokračujú z minulého školského roka sa začne dňom 11.9.2017 podľa rozvrhu z minulého školského roka a bude sa vyučovať už 4 hodiny. Číslo učebne bude zverejnené na paneli vo vestibule školy. Poslucháči si s vyučujúcim na tomto stretnutí  môžu dohodnúť aj iný termín vyučovania, preto je veľmi dôležité, aby sa na tento termín dostavili. Žiadame všetkých poslucháčov, ktorí sa nemôžu dostaviť na hodinu v týždni od 11.9.2017, aby sa v najkratšom možnom termíne obvyklým spôsobom skontaktovali so svojím vyučujúcim.

Poslucháči, ktorí nastupujú do 1. ročníka ANJ, NEJ a iných jazykov, sa dostavia na úvodnú hodinu vo štvrtok  7.9.2017 o 15,30. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni.

Slovenčina pre cudzincov – 1. ročník (Slovak for foreigners)prvé stretnutie v stredu 6.9.2017 o 15,40. 

Poslucháči, ktorí budú navštevovať prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky (základná – B2 a všeobecná – C1) sa dostavia na úvodnú hodinu v stredu 6.9.2017 o 15,40. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni. Poslucháči – záujemcovia o tento kurz, ktorí neštudovali v našej škole v predošlom školskom roku, musia absolvovať vstupný test 5.9.2017.

Všetky špeciálne kurzy ( Obchodná angličtina,  Konverzačný kurz ANJ,  Angličtina pre seniorov,   Angličtina pre cestovateľov, Gramatický kurz ANJ, Prekladový kurz ANJ) - prvé stretnutie v pondelok 11.9.2017 o 15,40. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni.Tento termín sa netýka prípravného kurzu na MS ANJ.  

Poslucháči – stredoškoláci, ktorí majú záujem navštevovať špeciálny kurz prípravy na maturitnú skúšku ANJ sa dostavia na úvodnú hodinu v stredu 13.9.2017 o 14,30. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni. Na tomto stretnutí sa dohodnú sa na rozvrhu. Na prijatie do kurzu nie je potrebné absolvovať vstupný test.

Žiacke kurzy :

Noví žiaci vo veku 11-15 rokov - kurz žiaci I.– špeciálny kurz z anglického jazyka/ špeciálny kurz z nemeckého jazyka –   sa dostavia na úvodnú hodinu vo štvrtok 7.9. o 16.30 v sprievode zákonného zástupcu. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni. Na tomto stretnutí budú rozdelení do skupín a dohodnú sa na rozvrhu. Prijatí sú bez vstupného testu.

Žiaci, ktorí v minulom šk. roku navštevovali kurzy ANJ – minuloroční žiaci I. (vyučujúca Mgr. Filová), minuloroční žiaci III. (vyučujúca Mgr. Hudáková/Ďurická) a minuloroční žiaci NEJ (vyučujúca PaedDr. Rybanová)  sa dostavia na úvodnú hodinu vo štvrtok 7.9. o 17.00 v sprievode zákonného zástupcu. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni. Na tomto stretnutí sa dohodnú sa na rozvrhu.

 

Zápis do 1. ročníka:

Záujemci o štúdium cudzích jazykov v školskom roku 2017/2018 majú možnosť začať študovať od základov všeobecný jazyk: anglický, nemecký, japonský, španielsky, ruský, francúzsky, slovenský (slovenčina pre cudzincov). Na štúdium sa treba dopredu prihlásiť u p. Dostálovej (tel. 037/6409649, e-mail: dostalova@gymgolnr.sk ) v čase od 1.6. 2017 do 14.7.2017 a od 21.8.2017 do 8.9.2017. Poslucháči budú prijatí na základe odovzdaného riadne vyplneného zápisného lístka a zaplatenia školného a zápisného – viď časť Poplatky. Jednotlivé kurzy otvoríme pri dostatočnom počte záujemcov. 

Prijímanie do vyšších ročníkov – všeobecný jazyk a prípravné kurzy na štátnice:

Záujemci o štúdium cudzích jazykov v školskom roku 2017/2018 majú možnosť pristúpiť do existujúcich vyšších ročníkov (2.-6.) na základe výsledku vstupného testu. Kurz si vyberiete podľa svojich predpokladaných jazykových zručností. Môžete sa zorientovať podľa preberaných učebníc v jednotlivých ročníkoch, ktoré nájdete pod jednotlivými jazykmi na stránke alebo podľa rámcových osnov – viď časť JazykyRámcové osnovy. Ak si neviete rady, konzultujte s príslušnou vedúcou oddelenia. Na vstupný test sa treba dopredu prihlásiť u p. Dostálovej (tel. 037/6409649, e-mail: dostalova@gymgolnr.skv čase od 1.6. 2017 do 14.7.2017 a od 21.8.2017 do 8.9.2017. Vstupný test sa dá absolvovať v termíne od 12.6. do 16.6.2017 v čase, kedy budú poslucháči príslušného kurzu absolvovať záverečný test – viď časť Rozvrhy. Úhrada za test je 5€ v kancelárii JŠ. Ak budete úspešný na teste, zaradíme Vás do Vami vybratého kurzu, v prípade nižšieho počtu získaných bodov Vám odporučíme nižší ročník, pre navštevovanie ktorého už nemusíte absolvovať test.

Vstupné testy môžete absolvovať aj v termíne 5.9. – 7.9.2017 o 15,30 po dohovore s hospodárkou školy.

Vstupný test do prípravných ročníkov na štátnice nemusíte absolvovať, ak sa preukážete maturitným vysvedčením – úroveň B2 alebo certifikátom FCE alebo iným porovnateľným certifikátom – prípravný kurz na všeobecnú štátnicu, na základnú štátnicu maturitným vysvedčením – úroveň B1 alebo certifikátom PET.

PONUKA ŠPECIÁLNYCH KURZOV – podrobnejšie v časti  Ponuka a obsah kurzov

ŠPECIÁLNE KURZY PRE ŠTUDENTOV A DOSPELÝCH:

Jednotlivé kurzy otvoríme pri dostatočnom počte záujemcov, je potrebné prihlásiť sa telefonicky alebo mailom – viď prijímanie do vyšších ročníkov.

  •     Príprava na maturitnú skúšku ANJ – B2 (2 hodiny týždenne/október – apríl) – bez vstupného testu
  •     Obchodná angličtina B1 – B2 (2 hodiny týždenne) – vstupný test na úrovni B1
  •     Konverzačný kurz ANJ – B2  (2 hodiny týždenne) – vstupný test na úrovni B1-B2
  •     NOVÉAngličtina pre seniorov – úroveň podľa záujmu A1, A2, B1 (3 hodiny týždenne) – bez vstupného testu
  •     NOVÉ – Angličtina pre cestovateľov  - A2-B1 (2 hodiny týždenne) – vstupný test na úrovni A2
  •     NOVÉ - Gramatický kurz ANJ – B2  (2 hodiny týždenne)  - bez vstupného testu
  •     NOVÉ - Prekladový kurz ANJ – B2-C1 (1-2 hodiny týždenne) – vstupný test na úrovni B2
  •     NOVÉ – Slovenčina pre cudzincov (Slovak for foreigners) A1 – 4 hodiny týždenne – bez vstupného testu

 

KURZY PRE ŽIAKOV 8-ROČNÝCH GYMNÁZIÍ A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (10 – 15 ROKOV)

Jednotlivé kurzy otvoríme pri dostatočnom počte záujemcov, je potrebné prihlásiť sa telefonicky alebo mailom – viď prijímanie do vyšších ročníkov. Záujemci budú prijatí bez vstupného testu.

  •     Jazyk anglický – mladší žiaci 2 hodiny týždenne, starší žiaci 3 hodiny týždenne v 1 bloku
  •     Jazyk nemecký – mladší žiaci žiaci 2 hodiny týždenne, starší žiaci 3 hodiny týždenne v 1 bloku
 

Záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – jazyk anglický a nemecký v jarnom termíne 2017 si môžu podať prihlášku do 31.3.2017.

Jarný termín skúšok 

-  písomná časť : 4.5.2017  o 14.00 hod. (štvrtok)

-   ústna časť: 5. – 9.6.2017 od 14.00 hod.

Upozorňujeme záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky, že spolu s riadne vyplnenou prihláškou sú povinní poslať aj doklad o zaplatení poplatku za skúšku. Výška úhrady za jednotlivé druhy skúšok je uvedená v časti Poplatky. Účastník je prihlásený na skúšku, ak odovzdal v predpísanom termíne správne a úplne vyplnenú prihlášku na predpísanom tlačive a zaplatil určenú úhradu. Na základe oboch prijatých dokladov bude písomne pozvaný na skúšku najneskôr 3 týždne pred konaním písomnej časti skúšky. Ak účastník nesplní tieto podmienky, nebude pozvaný na skúšku.

Pri žiadosti o zrušenie prihlášky na skúšku pred dňom jej konania škola na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou účastníka skúšky.

 

Upozorňujeme všetkých poslucháčov, že parkovanie v areáli školy je zakázané a motorové vozidlá si môžu odstaviť  na Edisonovej ulici, kde je vymedzený parkovací pruh.