Navrat na aktualnu verziu stranky Ponuka a obsah kurzov | Jazyková škola Nitra

Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

V školskom roku 2017/2018 ponúkame nasledujúce kurzy :

 • kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, japonského a ruského jazyka pre študentov a dospelých. Poslucháči majú možnosť navštevovať: základný kurz (1. a 2. ročník), stredný kurz ( 3. a 4. ročník) a vyšší kurz ( 5. a 6. ročník), prípravný kurz na základnú, všeobecnú,  špeciálnu štátnu jazykovú skúšku pre odbor prekladateľský (ANJ)
 • pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií špeciálny kurz anglického a nemeckého jazyka, s možnosťou pokračovania  štúdia v  jazykovej škole a absolvovanie základnej (B2) alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky (C1-C2)
 • jednoročný prípravný kurz z ANJ na CAE – Cambridge Certificate C1
 • jednoročný konverzačný kurz z ANJ pre úroveň – mierne pokročilí
 • jednoročný konverzačný kurz z ANJ pre úroveň – stredne pokročilí
 • špeciálny prípravný kurz z ANJ na  maturitnú skúšku – do konca apríla
 • špeciálny kurz ANJ pre seniorov – úrovne: elementary, pre-intermediate, intermediate, vhodný pre učiacich sa pomalším tempom, preberá sa najmä praktický jazyk zameraný na každodenné situácie a viac času sa venuje opakovaniu a utvrdzovaniu
 • špeciálny kurz – obchodná angličtina
 • špeciálny kurz - angličtina pre cestovateľov
 • špeciálny kurz – preklady  do ANJ – vhodné ako príprava na písomnú časť štátnej jazykovej skúšky
 • špeciálny kurz – gramatika ANJ
 •  Slovenčina pre cudzincov – Slovak for foreigners – beginners A1

Forma štúdia: Štúdium trvá 7 rokov. Vyučovanie je raz do týždňa 4 vyučovacie hodiny v čase od 15.40 do 18.45 hod. Deň a čas vyučovania určí vyučujúci po dohode s poslucháčmi. Vyučovanie v JŠ je spravidla v pondelok, utorok, stredu  a štvrtok. Pri dostatočnom počte poslucháčov študenti stredných škôl študujú v samostatných skupinách s vyučovaním dvakrát týždenne 2 vyučovacie hodiny. Vyučovanie majú prispôsobené podľa vyučovania na základnej alebo strednej škole a po dohode s vyučujúcim môžu začínať skôr.

 

POPIS KURZOV

SLOVAK FOR FOREIGNERS – SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

Organizácia vyučovania: Školský rok začína v septembri a končí koncom júna. Je rozdelený na dva polroky: prvý od septembra do konca januára a druhý od februára do konca júna. Počas júla a augusta je škola zatvorená z dôvodu letných prázdnin. Poslucháči absolvujú 4 vyučovacie hodiny po 45 minút raz do týždňa (jeden deň) alebo 2 hodiny po 45 minút 2-krát do týždňa. Počas prvého školského roka (140 hodín) študenti absolvujú úroveň A1.

Platba za kurz: Poplatok na celý školský rok je 213,27€. Je rozdelený na dve platby: september 2017: 93,27€ ,   február 2018: 120€. Za kurz môžete zaplatiť v hotovosti na pošte. V škole Vám dajú šek na príslušnú sumu. Môžete tiež platiť cez internetbanking z Vášho osobného účtu. Potrebné údaje nájdete v časti Poplatky. Učiteľ bude potrebovať jeden z ústrižkov o zaplatení kurzu alebo potvrdenie o zaplatení bankovým prevodom. Je dôležité priniesť ho na prvú vyučovaciu hodinu.

The school year starts in September and finishes at the end of June. It is divided into two terms: the first term lasts from September to the end of January and the second from February till the end of June. You can register for the course from 1st June 2017 to 14th July 2017 and from 21st August, 2017 till 8th September 2017 – at Mrs. Dostálová (tel. 037/6409649, e-mail: dostalova@gymgolnr.sk ). The participants of the course will take 4 lessons (1 lesson takes 45 minutes) once a week or 2 lessons per 45 minutes twice a week. At the end of the first schoolyear the students finish with level A1 exam.

The fee for the whole school year is 213,27€. It is divided into two payments: in September 2017: 93,27€ ,  in February 2018: 120€

Before the course starts the teacher will collect the cheque if you pay it at the post office or the confirmation of the payment made by the Internet Banking as the evidence of the payment. It is therefore very important to bring it with you to the first lesson. The fee does not include the price of the textbook.

PRÍPRAVA NA MATURITNÚ SKÚŠKU Z ANGLICKÉHO JAZYKA – ÚROVEŇ B2

OBÁVAŠ SA, ČI ZVLÁDNEŠ MATURITNÚ SKÚŠKU Z ANGLIČTINY?  AK SA CÍTIŠ NEISTÝ, NÁŠ PRÍPRAVNÝ KURZ JE TU PRÁVE PRE TEBA!  SKÚSENÍ STREDOŠKOLSKÍ UČITELIA ŤA NAUČIA, AKO SA ZBAVIŤ STRESU A STRACHU Z MATURITY!

Rozsah: 1×2 vyučovacie hodiny týždenne

Plán kurzu je vypracovaný na základe princípu „brush-up“ tak, aby si budúci maturanti precvičovali všetky zložky cudzieho jazyka. Intenzívne sa opakujú a precvičujú všetky dôležité gramatické javy, slovotvorba a všetky typy cvičení, ktoré sú súčasťou písomnej externej časti maturitnej skúšky. Neoddeliteľnou súčasťou je aj nacvičovanie počúvania s porozumením. Na prípravu  na internú časť ústnej maturitnej skúšky sa využívajú cvičenia na utvrdenie slovnej zásoby z jednotlivých tematických celkov, rolové úlohy, riadené rozhovory a simulačné situácie. Príprava na písomnú časť sa kombinuje s prípravou na ústnu časť v každom bloku vyučovania. Poslucháči sú prijatí bez vstupného testu.

 

OBCHODNÁ ANGLIČTINA –  1×2 vyučovacie hodiny týždenne

Špeciálny kurz je určený študentom a dospelým poslucháčom, ktorí už majú vedomosti z kurzu anglického jazyka všeobecného typu na úrovni B1. Vhodný je pre obchodných manažérov, pracovníkov v bankovníctve, obchode a podnikaní. Cieľom kurzu je naučiť poslucháčov pohotovo reagovať  v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi, riešiť rôzne pracovné situácie, rozširovať slovnú zásobu a precvičovať formálnu komunikáciu v simulačných situáciách. Poslucháči sú prijatí  na základe vstupného testu – jazyková úroveň  B1.

 

JAZYK ANGLICKÝ – KONVERZAČNÝ KURZ  -  1×2 vyučovacie hodiny týždenne

-  po ukončení základného (A1 – A2) alebo stredného kurzu (B1 – B2)

Kurz je určený najmä dospelým poslucháčom, ktorí cítia potrebu zlepšiť sa v ústnom prejave a v počúvaní s porozumením. Vhodný je po absolvovaní dvojročného cyklu a pred navštevovaním ďalšieho stupňa vzdelávania. Kurz môžete navštevovať súbežne s kurzom všeobecnej angličtiny. Jednotlivé úrovne sa otvoria iba za predpokladu, že sa prihlási dostatočný počet poslucháčov. Poslucháči sú prijatí  na základe vstupného testu – jazyková úroveň  B1 – B2.

 

ANGLIČTINA PRE SENIOROV -  1×3 vyučovacie hodiny týždenne

Kurz založený na jednoduchých dialógoch, ktorý umožňuje dospelým rýchlo napredovať – jedna téma je rozpracovaná na jednu stranu a preberá sa 1 vyučovaciu hodinu. Kurz je určený dospelým, ktorí sa chcú naučiť praktickú angličtinu alebo preferujú nekomplikované vyučovanie. Aktivity sú zamerané na nacvičovanie dialógov, neustále opakovanie, učenie sa fráz z každodenného života a precvičovanie jednoduchých gramatických štruktúr. Podporné aktivity k používanej učebnici sú voľne prístupné na internete. Poslucháči sú prijatí bez vstupného testu.

 

ANGLIČTINA PRE CESTOVATEĽOV1×2 vyučovacie hodiny týždenne

Kurz je určený poslucháčom, ktorí chcú využívať angličtinu najmä na cestovanie a dovolenky. Preberá sa základná gramatika. Konverzácia a slovná zásoba je zameraná na cestovanie, ubytovanie, nakupovanie, návšteva reštaurácie a lekára, sťažnosti a pod.  Poslucháči sú prijatí  na základe vstupného testu – jazyková úroveň  A2.

 

JAZYK ANGLICKÝ – GRAMATICKÝ KURZ  -  1×2 vyučovacie hodiny týždenne

Kurz je určený poslucháčom, ktorí chcú absolvovať štátnu jazykovú skúšku z angličtiny a potrebujú si zopakovať a precvičovať jednotlivé gramatické javy na jazykovej úrovni B2. Precvičuje sa systém gramatických časov, slovotvorba, doplňovanie do textu a pod. Poslucháči sú prijatí bez vstupného testu.

 

JAZYK ANGLICKÝ – PREKLADOVÝ KURZ  - 1-2 vyučovacie hodiny týždenne (počet hodín podľa záujmu poslucháčov)

Kurz je určený poslucháčom, ktorí chcú absolvovať štátnu jazykovú skúšku z angličtiny a chcú si precvičovať preklad ako jednu z častí písomnej skúšky. Poslucháči sa zdokonaľujú v gramatike a lexike anglického jazyka s dôrazom na preklad zo slovenčiny do angličtiny. Väčšina práce prebieha doma – na základe domov zadaného textu v slovenskom jazyku poslucháči raz týždenne konzultujú svoje varianty prekladu s vyučujúcim na hodine. Poslucháči sú prijatí  na základe vstupného testu – jazyková úroveň  B2.

Comments are closed.