Navrat na aktualnu verziu stranky Poplatky | Jazyková škola Nitra

Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Poplatky za štúdium pozostávajú z dvoch zložiek: školné a zápisné.

Školné za celý školský rok závisí od počtu hodín týždenne v jednotlivých kurzoch a je nasledovné:

Dospelí poslucháči  – 4 hodiny týždenne: 200€

                                           3 hodiny týždenne: 150€

                                           2 hodiny týždenne: 100€

Žiaci  ZŠ, študenti SŠ a VŠ, interní doktorandi –   4 hodiny týždenne: 130€

                                                                                                 3 hodiny týždenne: 97,50€

                                                                                                 2 hodiny týždenne: 65€

Školné na celý školský rok sa platí v dvoch splátkach:

  1. platobné obdobie : september – december
  2. platobné obdobie: január – jún

Zápisné sa platí 1x ročne pri nástupe na štúdium v príslušnom školskom roku. Výška zápisného je pre dospelých poslucháčov 13,27€, pre študentov 7€.

Pri platbe viď aktuálne poplatky za príslušné obdobie.

 

Poplatky za obdobie január - jún 

Výška úhrady nákladov je stanovená Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2013 – o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z.   Úhrada pozostáva zo školného a zápisného.

Školné:

DOSPELÍ 

4 vyuč. hod. týždenne  :      školné     120 €

3 vyuč. hod. týždenne  :      školné      90 €

2 vyuč. hod. týždenne  :      školné     60 €

Zápisné – dospelí poslucháči :  13, 27 €   - platí pre poslucháčov, ktorí pristupujú v 2. polroku

 

ŠTUDENTI  A  ŽIACI

4 vyuč. hod. týždenne :       školné      78 €

3 vyuč. hod. týždenne  :     školné      58,44 €

2 vyuč. hod. týždenne  :     školné      39 €  

Zápisné – študenti a žiaci :  7,00 € -  platí pre poslucháčov, ktorí pristupujú v 2. polroku

  

Noví poslucháči – študenti SŠ a VŠ musia priniesť potvrdenie o návšteve školy.

Noví poslucháči, ktorí pristupujú v 2. polroku sú povinní zaplatiť aj zápisné.

 

Údaje pre platbu bankou: 

číslo účtu: 7000309819/8180

IBAN: SK02 8180 0000 0070 0030 9819

Variabilný symbol: 012018

Konštantný symbol: 308

Poznámka: skratka jazyka (ANJ/NEJ/JAP) + meno poslucháča   

 

POPLATKY ZA OBDOBIE SEPTEMBER – DECEMBER 

 

Výška úhrady nákladov je stanovená Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2013 – o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z.

Úhrada pozostáva zo školného a zápisného.

 Školné:

DOSPELÍ 

4 vyuč. hod. týždenne  :      školné     80 €

3 vyuč. hod. týždenne  :      školné      60 €

2 vyuč. hod. týždenne  :      školné     40

Zápisné – dospelí poslucháči :  13, 27 €   

 

Školné: 

ŠTUDENTI  A  ŽIACI

4 vyuč. hod. týždenne :       školné      52 €

3 vyuč. hod. týždenne  :      školné      38,96 €

2 vyuč. hod. týždenne  :      školné      26 €  

Zápisné – študenti a žiaci :  7,00 €  

Poslucháči – študenti SŠ a VŠ musia priniesť potvrdenie o návšteve školy.

 

Údaje pre platbu bankou: 

číslo účtu: 7000309819/8180

IBAN: SK02 8180 0000 0070 0030 9819

Variabilný symbol: 092017

Konštantný symbol: 308

Poznámka: skratka jazyka (ANJ/NEJ/ŠPJ/FRJ/JAP/RUJ/SJ) + meno poslucháča

                       alebo: štátnica ANJ/NEJ + meno kandidáta   

 

Poplatky za vykonanie štátnych jazykových skúšok :

Základná štátna jazyková skúška:

 interný poslucháč: 80 €         externý poslucháč: 100 €

 

Všeobecná štátna jazyková skúška:

 interný poslucháč: 100 €     externý poslucháč: 120 €

 

Špeciálna štátna jazyková skúška – odbor prekladateľský:

interný poslucháč: 110 €         externý poslucháč: 130 €

 

 Ostatné poplatky:                    

Osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka pre osoby, ktoré v JŠ neštudujú: 35 €

Diagnostický test: 7 €

Vstupný test: 5

Individuálne konzultácie k štátnym jazykovým skúškam (po telefonickom dohovore) :  16.60 €/ 1 hodina

Posúdenie zahraničného jazykového certifikátu: 15 €

Comments are closed.