Navrat na aktualnu verziu stranky Prijímanie poslucháčov | Jazyková škola Nitra

Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

JŠ prijíma poslucháčov nasledovne:

Zápisný lístok STIAHNI

Do 1. ročníka: zápisom pred začiatkom školského roka, zvyčajne od júna do septembra.  Oznam o zápise je uverejnený v regionálnej tlači, na našej webovej stránke v časti Úvod a na informačnej tabuli JŠ v budove Gymnázia, Golianova 68, Nitra.

Do prvého ročníka sa môžete zapísať v dňoch: 1.6. – 14.7. 2017  a 21.8. – 8.9. 2017

Do vyšších ročníkov: Interní poslucháči postupujú na základe úspešného zvládnutia koncoročných testov – píšu sa v júni príslušného školského roka. Ostatní záujemcovia o štúdium, t.j. tí, ktorí chcú pristúpiť do vyšších ročníkov sa prijímajú po úspešnom zvládnutí písomných testov, ktoré sú v júni v tom istom čase, keď interní poslucháči píšu koncoročné testy a v septembri. Rozpis júnových a septembrových termínov pre školský rok 2017/2018 nájdete v časti Úvod. V prípade nesplnenia požadovaného počtu bodov testu máte možnosť požiadať vedúcu oddelenia príslušného jazyka o zaradenie do nižšieho ročníka. Pri výbere ročníka si na našej stránke pozrite titul a stupeň preberanej učebnice, čo Vám pomôže lepšie odhadnúť Vašu úroveň vedomostí. Túto informáciu nájdete v časti Anglický/Nemecký/Francúzsky/Španielsky/Japonský jazyk. Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte príslušnú vedúcu oddelenia. Pre lepšie zaradenie do jednotlivých kurzov môžu uchádzači napísať diagnostický test. Pre približné zistenie úrovne pre anglický jazyk  môžete použiť on-line diagnostický test. Zahlásiť na test sa môžete v dňoch 1.6.-14.7.2017 a 21.8.-8.9.2017.

Podmienkou zápisu do prípravného kurzu na základnú ŠJS je ovládanie anglického/nemeckého jazyka na úrovni B1 CEF, t. j. úspešné zvládnutie písomného prijímacieho testu na tejto úrovni alebo prijatie bez testu pri preukázaní maturitného vysvedčenia úrovne B1 ( maturita B – nižšia úroveň), PET Cambridge alebo inej jazykovej skúšky zodpovedajúcej úrovni B1 CEF.

Podmienkou zápisu do prípravného kurzu na všeobecnú ŠJS je ovládanie anglického/nemeckého jazyka na úrovni B2 CEF, t. j. úspešné vykonanie prijímacieho testu na tejto úrovni, alebo prijatie bez testu pri preukázaní maturitného vysvedčenia úrovne B2 (maturita A – vyššia úroveň), FCE Cambridge alebo inej jazykovej skúšky zodpovedajúcej úrovni B2 CEF.

Podmienkou zápisu do prípravného kurzu pre štátnu jazykovú skúšku odbor prekladateľský sa vyžaduje absolvovanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky (C1) alebo absolvovanie jazyka na Pedagogickej alebo Filozofickej fakulte.

Termín vstupných testov:  5.-7. septembra 2017 o 15.30 v budove školy. Pre študentov gymnázia: 6. a 7.9.  2017 o 13.30 v budove školy

Za vykonanie vstupných písomných testov sa platí úhrada 5 € v hotovosti pred začiatkom testu. Informácie o výsledku testov a zaradení do skupiny: od 8. 9. 2017 u hospodárky školy p. Dostálovej na tel č. 037/640 96 49.

Zápis do špeciálnych kurzov, prípravných kurzov na štátnice a pre odbor prekladateľský prebieha do konca septembra.

 

Dopĺňanie kurzov na 2. polrok školského roka

Ak sa chcete stať poslucháčom našej JŠ v 2.polroku školského roka a nastúpiť do niektorého ročníka štúdia, musíte vykonať test v určenom termíne, spravidla predposledný  januárový týždeň. Poplatok za test je 5 eur a podmienkou prijatia je jeho úspešné vykonanie. V prípade nesplnenia požadovaného počtu bodov testu máte možnosť požiadať vedúcu oddelenia príslušného jazyka o zaradenie do nižšieho ročníka. Pri výbere ročníka si na našej stránke pozrite titul a stupeň preberanej učebnice, čo Vám pomôže lepšie odhadnúť Vašu úroveň vedomostí. Túto informáciu nájdete v časti Anglický/Nemecký/Francúzsky /Španielsky/Japonský jazyk. Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte príslušnú vedúcu oddelenia.

Termín doplňujúcich testov pre 2. polrok školského roka 2017/2018:  január 2018 – presný dátum bude upresnený

Comments are closed.