Navrat na aktualnu verziu stranky O škole | Jazyková škola Nitra
  • Jazyková škola je školské zariadenie, ktorej zriaďovateľom  je Nitriansky samosprávny kraj. Sídli v budove Gymnázia na Golianovej ulici 68 v Nitre, ktoré je situované na sídlisku Klokočina s dobrým prístupom MHD (autobusy č. 2, 4 a 6. Zastávka je priamo pred školou alebo ďalšie spoje na Hviezdoslavovej ulici).
  • Jazyková škola je štátnou školou a patrí do siete škôl MŠVVaŠ SR. Organizácia školského roku sa riadi pedagogicko-organizačnými pokynmi pre príslušný školský rok a vyučovanie neprebieha v čase školských prázdnin a sviatkov.
  • Škola poskytuje stabilizovaný systém výučby cudzích jazykov získaný dlhoročnými skúsenosťami, ktorý dopĺňa modernými metódami a najnovšími trendmi vo vyučovaní jazykov. Garanciou kvality a profesionality  sú pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami vo vyučovaní cudzích jazykov.
  • Učitelia využívajú všetky výhody e-learningu, čo je výhodné v prípadoch, kedy poslucháči vymeškajú vyučovanie, moderné výukové softvéry a najnovšiu techniku vrátane interaktívnych tabúľ.
  • Prvotným zámerom školy je  slúžiť širokej verejnosti. Poskytuje jazykové vzdelanie v anglickom, nemeckom, francúzskom a japonskom jazyku a v prípade záujmu aj v ruskom, španielskom a talianskom jazyku. Jednotlivé kurzy sú zaradené podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky od A1 až po C2. Okrem tradičných kurzov (základných, stredných a vyšších) sa škola snaží prispôsobiť požiadavkám verejnosti a ponúka špecializované kurzy (napr. pre žiakov ZŠ, prípravné na maturitnú skúšku, prípravné na FCE/CAE,  pre seniorov, konverzačné kurzy, kurzy obchodnej angličtiny, prípravný kurz na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku pre odbor prekladateľský – úroveň C2, prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky – úroveň B2, C1-C2)
  • Škola má už dlhodobo oprávnenie MŠVVaŠ SR vykonávať štátne jazykové skúšky, ktoré sú kompatibilné s medzinárodnými. V zmysle platnej legislatívy sa konajú v jarnom a jesennom termíne.

Comments are closed.