Navrat na aktualnu verziu stranky Kontakt | Jazyková škola Nitra

Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Adresa
Jazyková škola
Golianova 68
949 01 Nitra

Bank. spojenie: 7000309819/8180
IČO: 340 749 61        IBAN: SK02 8180 0000 0070 0030 9819

Riaditeľka školy: Mgr. Viera Vaššová, tel: 037/6409649,  e-mail: info@jazykovaskolanitra.sk

Vedúca odd. ANJ: Mgr. Petra Čančová, tel.: 037/6409638, e-mail: petra1cancova@gmail.com

Vedúca odd. NEJ a iných jazykov: Mgr. Viera Civáňová, tel.: 037/6409631, e-mail: vcivanova@gmail.com

Hospodárka školy : p. Edita Dostálová, tel: 037/6409649, e-mail: dostalova@gymgolnr.sk

 

Comments are closed.