Navrat na aktualnu verziu stranky Španielsky jazyk | Jazyková škola Nitra

1. ročník základného kurzu španielskeho jazyka

 

Gramatika a fonetika

·         pravidlá výslovnosti, prízvuk, intonácia

·         členy: určitý a neurčitý

·         podstatné mená: rod, číslo

·         prídavné mená: rod, číslo, krátenie prídavných mien

·         zámená: – osobné, predmet priamy aj nepriamy, postavenie vo vete

·         privlastňovacie, ukazovacie, neurčité – nada, nadie, nunca ninguno, alguno, alguien

·         číslovky základné aj radové

·         predložky: a, en, desde, entre, hasta, por, para

·         stupňovanie, porovnávanie

·         slovesá: ser, estar, hay

·         slovesné triedy, zvratné slovesa, zápor pri slovesách, imperatív kladný aj záporný, neosobné vyjadrovanie

·         nepravidelné slovesá: tener, poner, ir, venir, coger, seguir, cerrar, gustar, poder, querer, hacer, salir, volver, empezar, preferir, saber, jugar, oír, doler, decir, leer, morir, nacer,

·         slovesá so zámenom: me gusta, me parece, me queda

·         slovesné časy: prítomný, priebehový (estar + gerundio), prechodník, blízky budúci (ir a + infinitív), jednoduchý minulý (indefinido), zložený minulý (perfecto compuesto), imperfectum, príčastie minulé, budúci čas, kondicionál

·         slovesné väzby: hay que, tener que, väzby slovesa quedar

Lexika

·         národnosti, povolania

·         dom, zariadenie

·         mesto- verejné budovy a doprava

·         potraviny – ryby, mäso, ovocie, zelenina

·         popis osoby, rodina

·         miery, množstvo, farby, oblečenie, materiály

·         športy, športoviská

·         mesiace

·         počasie

·         zdravie, časti ľudského tela, stav

·         telefonovanie

·         zemepis – základné informácie

Funkcie jazyka

pozdravy, predstavovanie, poďakovanie, ospravedlnenie sa, pozvanie, prijatie,     odmietnutie, naliehanie, tykanie a vykanie, skontaktovanie sa

·         umiestnenie a popis predmetov,

·         informácia o mieste, priestore a čase

·         objednávanie v reštaurácii, nakupovanie, informácie o cenách

·         vyjadrenie časových údajov, veku, zvykov, telefonovanie, vyjadrenie zdravotného stavu

·         vyjadrenie želaní, obdivu, mienky, preferencií, povinnosti, zámeru, neznalosti, pravdepodobnosti, ľahostajnosti, odmietnutia, radosti, prekvapenia, smútku, možnosti

·         vyjadrenie porovnania

·         vyjadrenie minulých a budúcich dejov

Kultúra a civilizácia

·         regióny Španielska

·         Mexiko, krajiny Strednej Ameriky

·         bývanie v Španielsku

·         Sevilla

·         maliari: Velázquez, El Greco, Dalí, Diego Rivera, Goya, Picasso, Siqueiros

·         hudba: Mecano, Serrat, J. Iglesias, Rocío Jurado

·         stravovacie zvyklosti v Španielsku a Latinskej Amerike

·         Gabriel García Márquez, Rómulo Gallegos – spisovatelia

·         zvyky a záľuby Španielov

·         Pedro Almodóvar – režisér

·         sviatky a tradície

·         turistika – pamiatky

·         podnebie

·         prvé informácie o Bolívii, Paraguayi, Uruguayi, Chile, Argentíne

·         Katolícki králi, Krištof Kolumbus, Španielska kráľovská rodina

·         španielčina vo svete

 

Comments are closed.