Rámcové osnovy pre kurz japonského jazyka – 1. ročník základného kurzu

 

Používaná literatúra:

 • Shokyuu Nihongo. Author: Japanese Language Center for International Students, Tokyo University of Foreign Studies.  Publisher: Bonjinsha , 1998
 • Workbook k učebnici Shokyuu Nihongo (z archívu učiteľky)
 • Minna no nihongo Shoukyuu de yomeru (toppikku 25 I., II.),

 

1. ročník štúdia japonského jazyka je zameraný:

 • osvojenie si japonských abecied: hiragany a katakany  písaním (presné poradie ťahov) a plynulým čítaním
 • na pochopenie princípu fungovania japonského písania v znakoch, osvojenie si približne 100 základných znakov
 • na dôsledné osvojenie si gramatiky, slovnej zásoby a vedomostí o japonských reáliách z učebnice Shokyuu Nihongo (1. až 10. kapitola)
 • rozšírenie slovnej zásoby určenej začínajúcim žiakom japončiny (podľa knihy Shokyuu Nihongo, Minna no Nihongo a archívu učiteľky)
 • na zvládnutie jednoduchej  konverzácie v japonskom jazyku
 • na nadobudnutie vedomostí o japonskej krajine, kultúre, reáliách a zvykoch

 

V 1. ročníku štúdia japonského jazyka si študenti osvojujú slovnú zásobu a gramatiku podľa knihy Shokyuu Nihongo (lekcie 1. – 10.), aktívne píšu a čítajú v japonských abecedách, vypracovávajú cvičenia v pracovnom zošite, získavajú základné poznatky z japonskej etiky, kultúry a geografie.

Fonetika a písmo

 

 • hiragana a katakana (godžúon – 50 znakov abecedy) – plynulé písanie a čítanie v kane, schopnosť aktívne reagovať na písaný text, schopnosť plynule písať diktát
 • cudzie a prebraté slová, pravidlá prepisovania a výslovnosti cudzích a prebratých slov
 • slovíčka vytvorené z hiragany z rady a, ka, sa, ta, na a ha
 • slovíčka vytvorené z hiragany z rady ma, ya, ra, wa, ga, za, da, ba a pa
 •  slovíčka vytvorené z hiragany z rady kya, gya, sha, ja, cha, nya, hya, bya, pya, mya a rya,
 • zdvojené spoluhlásky, tvorenie dlhých samohlások,
 • japonská diakritika a písanie v stĺpcoch
 • princípy vzniku idiomatického písma,
 • pravidlá písania znakov, radikály a poradie ťahov – základné znaky (približne 80 kanji)

 

 

Gramatika

 

 • základné partikuly: wa, ka, no, mo, to, de, ga, ni, o, e, to,
 • sloveso desu a jeho zápor, slušná a hovorová forma slovesa
 • kosoado, tvorenie otázok a opytovacie zámená
 • jednoduché opytovacie vety, zápor, spojky shikashi a sorekara
 •  pravé prídavné mená a ich zápor, nepravé prídavné mená (na)
 • spojka soshite, číslovky, hodiny,
 • opytovacie zámená ikura a nanji – zisťovanie ceny a času
 • slovesá vo forme –masu, ich zápor a minulý čas
 • -kara ~ made (čas), -gurai, ya – nado, ka, -kara ~ made (miesto),
 • slovesá ísť, trvať, otázka s použitím dou, otázka s dochira
 • veľmi a málo (totemo, takusan, sukoshi, amari),
 • partikuly ga, ni a mo, dake
 • slovesá arimasu/imasu, ich zápor a minulý čas
 • počítadlá –tsu, -nin, -hiki, nikto a žiadny, počítadlá –mai, -dai, -hon, -hai, -satsu, -kai,
 • tvorenie otázok umiestnenia a počtu vecí, opis vecí za použitia prídavných mien
 • opis stavu: už a ešte, stať sa nejakým (sloveso narimasu a jeho použitie),
 • pravé prídavné mená vo forme –kute, -te forma všetkých slovných druhov
 • slovesá vo forme –te a ich zápor, vyjadrovanie prosby, spôsobu,
 • ísť, prísť a vrátiť sa + dôvod, udávanie dôvodu (kara, dakara)
 • vyjadrovanie opaku, zdvorilá prosba –kudasai
 • slovesá dať a dostať (morau, kureru, ageru)

 

Lexika (slovná zásoba)

 

 • opis predmetov z bežného života podľa slovnej zásoby učebnice (po 10. lekciu)
 • osobné, ukazovacie, opytovacie, neurčité zámená
 • slová abstraktného charakteru (pocity, stavy, myšlienky)
 • základné lexikologické výrazy využiteľné v teórii gramatiky
 • slovná zásoba z tematických okruhov:
  • zariadenie bytu (kuchyňa, kúpeľňa, izba), vybavenie v triede
  •  ovocie a zelenina, potraviny
  •  prídavné mená, farby
  •  budovy a miestnosti, základné obchody
  •  zvieratá a živočíchy
  •  písacie potreby, kancelárske potreby
  •  príslovky miesta, umiestnenie predmetov (hore, dole…)

 

Funkcie jazyka

 • rozlišovanie medzi hovorovou formou jazyka a bežne zdvorilo formou
 • pochopenie stavovskej hierarchizácie v jazyku
 • vyjadrovanie úcty a slušnosti v bežnej komunikácii
 • nepriame vyjadrovanie vlastných názorov a myšlienok, domnienky a predpoklady
 • počúvanie a čítanie s porozumením, bezprostredná reakcia na situáciu, vlastná jednoduchá konverzácia na danú tému
 • japonská etiketa a správanie, symboly japonsky
 • školský systém, japonská hudba
 • bežný život a reálie, sviatky a tradície, mytológia
 • stravovanie a druhy jedál, druhy obchodov a marketing
 • tradičné oblečenie, bývanie, umenie (výtvarné umenie a architektúra)
 • tradičné príbehy, náboženstvo, styky s prírodou

Kultúra a civilizácia

 

 • japonská etiketa a správanie, symboly japonsky
 • školský systém, japonská hudba
 • bežný život a reálie, sviatky a tradície, mytológia
 • stravovanie a druhy jedál, druhy obchodov a marketing
 • tradičné oblečenie, bývanie, umenie (výtvarné umenie a architektúra)
 • tradičné príbehy, náboženstvo, styky s prírodou

 

Rámcové osnovy pre kurz japonského jazyka – 2. ročník základného kurzu

 

Používaná literatúra:

 • Shokyuu Nihongo. Author: Japanese Language Center for International Students, Tokyo University of Foreign Studies.  Publisher: Bonjinsha , 1998
 • Workbook k učebnici Shokyuu Nihongo (z archívu učiteľky)
 • Minna no nihongo Shoukyuu de yomeru (toppikku 25 I., II.),
 • Mainiči kikitori 50 niči idžó Vol. 1
 • Japonsky 15 minút denne, Vydavateľstvo Infoa

2. ročník štúdia japonského jazyka je zameraný:

 • na dôsledné zvládanie a preopakovanie gramatiky, slovnej zásoby a vedomostí o japonských reáliách z predchádzajúceho 1. ročníka,
 • na nadobudnutie nových gramatických vedomostí a rozšírenie slovnej zásoby určenej pokročilým žiakom (podľa knihy Shokyuu Nihongo a Minna no Nihongo)
 • na zvládnutie zmysluplnej konverzácie v japonskom jazyku
 • na nadobudnutie vedomostí o japonskej krajine, kultúre, reáliách a zvykoch
 • na odbornú spôsobilosť úspešne zvládnuť certifikát JLPT, úroveň N5 (základná gramatika a slovná zásoba, 120 kanji)

 

V 2. ročníku štúdia japonského jazyka študenti nadväzujú na učivo 1. ročníka a pokračujú v osvojovaní si novej gramatiky (podľa knihy Shokyuu Nihongo, lekcie 10. – 16.) v obohacovaní slovnej zásoby a v osvojovaní si poznatkov z japonskej kultúry a geografie. Po ukončení 2. ročníka sú študenti vedomostne na úrovni japonského certifikátu Japanese-Language Proficiency – úroveň N5.

Gramatika a fonetika

 • prítomný priebehový čas (teiru) a jeho ďalšie použitia
 • tvorenie súvetí pomocou väzieb: -tekara, maeni, -taatode, kara
 • slovesá a ich väzby s partikulami ni a o
 • chcieť niečo, chcieť, musieť, dokázať
 • mať rád, nemať rád, byť zručný, nešikovný – slová s partikulou ga
 • bolo by vhodné, nie je vhodné (dovolené)
 • spodstatňovanie slovies, definícia slova, citácia
 • rôzne formy rozkazov
 • rozhodnúť sa pre niečo, stať sa niekým/niečím
 • len (dake, šika), príliš veľa, málo? už nie je/ešte je
 • vetné súvetia vo význame: opakujúca sa činnosť? vyskúšať niečo? zatiaľ, čo…
 • podmieňovací spôsob, spájanie do súvetí
 • príslovky a prídavné mená, ich časovanie a tvary
 • väzby medzi slovami: nadväzovanie vo vetách (takže, pretože, avšak…)
 • partikuly: wa, ka, no, mo, to, de, ga, ni, o, e, to,  -kara ~ made (čas), -gurai, ya – nado, ka, -kara ~ made (miesto)? spájanie dvoch partikúl po sebe
 • porovnávanie (je viac, je menej, je približne rovnaký), rada – bolo by lepšie, keby…
 • vyzvedanie a odpovedanie na otázky, slušná forma konverzácie
 • časové údaje, počítadlá, frekvencia a opakovanie
 • väzby so slovesami aru/iru, použiť
 • plánovať, predpokladať, myslieť si, domnievať sa

 

Lexika (slovná zásoba)

 • opis svojho života a základných predmetov v ňom podľa slovnej zásoby učebnice
 • osobné, ukazovacie, opytovacie, neurčité zámená
 • slová abstraktného charakteru (pocity, stavy, myšlienky)
 • základné lexikologické výrazy využiteľné v teórii gramatiky
 • slovná zásoba z tematických okruhov:
  • zariadenie bytu (kuchyňa, kúpeľňa, izba),
  •  budovy a miesta, obchody
  •  prídavné mená
  •  oblečenie (západné a japonské)
  •  ľudské telo (okom viditeľné časti tela)
  • doprava a dopravné prostriedky,
  •  opis prostredia, orientácia na mape, vysvetlenie cesty

 

Písmo

 • plynulé písanie a čítanie v kane (hiragana + katakana), schopnosť aktívne reagovať na písaný text, schopnosť plynule písať diktát
 • pravidlá prepisovania a výslovnosti cudzích a prebratých slov
 • zvládnutie základných 120 kanji (podľa požiadaviek JLPT certifikátu)
 • postupné aktívne osvojenie si (čítaním i písmom) základných 200 znakov (podľa učebnice) – pochopenie idiomatického významu znakov, rozlišovanie ťahov

 

Funkcie jazyka

 • rozlišovanie medzi hovorovou formou jazyka a bežne zdvorilo formou
 • pochopenie stavovskej hierarchizácie v jazyku
 • vyjadrovanie úcty a slušnosti v bežnej komunikácii
 • nepriame vyjadrovanie vlastných názorov a myšlienok, domnienky a predpoklady
 • počúvanie a čítanie s porozumením, bezprostredná reakcia na situáciu, vlastná konverzácia na danú tému
 • japonská etiketa a správanie, bežný život a reálie, sviatky a tradície, mytológia
 • geografické vedomosti: prefektúry a členenie japonskej krajiny, najväčšie mestá Japonska
 • japonské druhy umenia: tradičné a moderné umenie, divadelné formy, šport

Kultúra a civilizácia

 • japonská etiketa a správanie, bežný život a reálie, sviatky a tradície, mytológia
 • geografické vedomosti: prefektúry a členenie japonskej krajiny, najväčšie mestá Japonska
 • japonské druhy umenia: tradičné a moderné umenie, divadelné formy, šport

 

 

Rámcové osnovy pre kurz japonského jazyka – 1. ročník stredného kurzu

 Používaná literatúra:

 • ShokyuuNihongo. Author: JapaneseLanguage Center forInternationalStudents, TokyoUniversityofForeignStudies.  Publisher: Bonjinsha , 1998
 • Workbook k učebnici ShokyuuNihongo (z archívu učiteľky)
 • Minna no nihongoShoukyuudeyomeru (toppikku 25 I., II.),
 • Mainičikikitori 50 ničiidžóVol. 1
 • Japonsky 15 minút denne, Vydavateľstvo Infoa

 

1. ročník stredného kurzu japonského jazyka je zameraný:

 • na dôsledné zvládanie a preopakovanie gramatiky, slovnej zásoby a vedomostí o japonských reáliách z predchádzajúceho základného kurzu,
 • na nadobudnutie nových gramatických vedomostí a rozšírenie slovnej zásoby určenej pokročilým žiakom (podľa knihy ShokyuuNihongo a Minna no Nihongo) prevyšujúcej úroveň JLPT N5
 • na zvládnutie zmysluplnej konverzácie v japonskom jazyku
 • na nadobudnutie vedomostí o japonskej krajine, kultúre, reáliách a zvykoch
 • na odbornú spôsobilosť úspešne zvládnuť certifikát JLPT, úroveň N5 (základná gramatika a slovná zásoba, 120 kanji) a v testoch dosiahnuť plný počet bodov

 

V 1. ročníku stredného kurzu japonského jazyka študenti nadväzujú na učivo predchádzajúcich dvoch ročníkov základnej úrovne a pokračujú v osvojovaní si novej gramatiky (podľa knihy ShokyuuNihongo, lekcie 17. – 20.) v obohacovaní slovnej zásoby a v osvojovaní si poznatkov z japonskej kultúry a geografie.

 

Gramatika a fonetika

 • tranzitívne a intranzitívne slovesá (činný a trpný rod slovies)
 • väzby slovesa suru so slovami zmyslového vnímania (nioigasuru – je cítiť vôňu)
 • väzby slovies s –teiru a ich použitie vo viacerých významoch
 • slovesá pohybu s partikulou o (slovesá, cez ktoré prebieha akcia)
 • slovesá s väbami –tekuru, teiku, tekaeru (ísť, prísť a vrátiť sa vykonať činnosť)
 • tvorenie prísloviek z prídavných mien
 • spájanie do súvetí vo význame pretože (node) – udávanie dôvodu
 • používanie partikúl wa a ga
 • porovnávanie v rôznych konštrukciách – väzby s jori, hodo, onadžigurai, dočiraga (je viac ako, je taký ako, ktorý je viac?)
 • superlatív – ičiban (je najviac), vyberanie z možností – spomedzi niečoho (no nakadewa)
 • dávanie rád, odporúčanie – zdvorilý návrh – Vtahógaii (bolo by dobré, keby)
 • spájanie viet pomocou ši alebo nadväzovanie viet pomocou soreni
 • mať skúsenosť s niečím (Vtakotogaarimasu)
 • príslovky nandomo, nankaimo, ichidomonai (niekoľkokrát)
 • akcia s možnosťou frekvencie (stáva sa) – Vrukotogaarimasu
 • podmieňovací spôsob – to (porovnanie s tara)
 • použitie partikuly ga, spájanie partikúl nowa, noga, noo
 • vyjadrovanie budúceho času pomocou Vó to omotteimasu (myslím si, že urobím)
 • tvorba súvetí s tameni (kvôli niečomu) – udávanie príčiny
 • te forma vo význame prechodníka (použijúc…), zápor te formy – naide (zuni) – tvorenie od slovies, druhý zápor prídavných mien
 • väzba čú s podstatnými menami (v priebehu, počas), porovnanie čú, saičúni a točúde
 • viaceré častice na začiatku vety (napr. tokorode, tokoroga, soretomo…)

 

Lexika (slovná zásoba)

 • pomenovanie budov, obchodov, slovná zásoba využívaná pri cestovaní dopravnými prostriedkami, orientácia na mape
 • slovná zásoba nevyhnutná na komunikáciu s doktorom – slovná zásoba chorôb a zranení, ich vo vetách
 • slovná zásoba z mediálneho prostredia – televízia a televízne programy
 • použitie slovies iru a hicujó ( byť potrebný)
 • slovná zásoba rodinných príslušníkov, krúžkov v škole a mimoškolských aktivít
 • slovesá cumori (plánovať) a jotei desu (plán je taký, že)

 

Písmo

 • plynulé písanie a čítanie v kane (hiragana + katakana), schopnosť aktívne reagovať na písaný text, schopnosť plynule písať diktát
 • plynulé písanie a čítaniezákladných 120 kandži(podľa požiadaviek JLPT certifikátu) a ďalších kandži po 17. lekciu v učebnici
 • postupné aktívne osvojenie si (čítaním i písmom) približne 200 znakov (podľa učebniceShokyuuNihongo 17. – 20. lekcia) – pochopenie idiomatického významu znakov, rozlišovanie ťahov

 

Funkcie jazyka

 • pochopenie stavovskej hierarchizácie v jazyku – rozlišovanie medzi hovorovou formou jazyka a bežne zdvorilo formou, ich správne využívanie v komunikácii
 • počúvanie a čítanie s porozumením, bezprostredná reakcia na situáciu, vlastná konverzácia na danú tému, formulovanie svojich názorov zmysluplnou formou
 • anglicizácia mnohých frekventovaných výrazov – vplyv angličtiny na vývoj japončiny, využívanie týchto výrazov a správne pochopenie ich prispôsobovaniu sa

Kultúra a civilizácia

 • pochopenie kultúrnych odlišností japonskej kultúry a širšie vnímanie medzikontextových vplyvov nielen na jazyk, ale na celú spoločnosť
 • geografické vedomosti: prefektúry a členenie japonskej krajiny, najväčšie mestá Japonska

 

 

Comments are closed.