Navrat na aktualnu verziu stranky Anglický jazyk | Jazyková škola Nitra

 

Ročník Používaná učebnica Doplnková literatúra
I. Total English Elementary 1-10 lekcia Essential Grammar in Use, Grammar Spectrum I.
II. Total  English Elementary 11-12 lekcia, Total English Pre-Intermediate 1-8 lekcia Essential Grammar in Use, Grammar Spectrum I.,II., English Vocabulary in Use (pre-intermediate-intermediate)
III. Total English Pre-intermediate  9-12 lekcia Total English Intermediate  1-5 lekcia English Grammar in Use, Grammar Spectrum II.,III., English Vocabulary in Use (pre-intermediate – intermediate)
IV. Total English Intermediate  6-10 lekcia, Total English Upper Intermediate 1-4 lekcia English Grammar in Use, Grammar Spectrum III., English Vocabulary in Use (intermediate, upper- intermediate)
V. Total English Upper-Intermediate 5-10 lekcia Total English Advanced 1- 4  lekcia English Vocabulary in Use (upper-intermediate-advanced), Advanced Grammar in Use
VI. Total English Advanced 2-10 lekcia English Vocabulary in Use  (upper-intermediate -advanced), Advanced Grammar in Use

Učebnice a iné materiály používané v špecializovaných kurzoch:

Kurz prípravy na písomnú formu maturitnej skúšky: Hashemi, L. – Thomas, B.: Cambridge Grammar for First Certificate.

Kurz prípravy na ústnu formu maturitnej skúšky: materiály z rozličných zdrojov podľa tematických okruhov maturitných tém.

Prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky:

Reálie – niektorý z odporúčaných titulov:

 • Garwood: Aspects of Britain and the USA
 • Morkesová: British and American History
 • Morkesová: British and American Life and Institutions
 • Veselý: The English Speaking Countries
 • Brendlová: Reálie anglicky mluvících zemí

Literatúra – niektorý z odporúčaných titulov:

 • Morkesová: British and American Literature
 • Ondryášová: English and American Literature

Konverzačné témy – niektorý z odporúčaných titulov:

 • Beláň: Vocabulary Practice
 • Chudý – Chudá: Topics for English Conversation, English Vocabulary in Use
 • Beláň:  Zmaturuj 2
 • Billiková, A: Yes! Konverzačná príručka – stupeň B2

Prípravný kurz na špeciálnu ŠJS pre odbor prekladateľský

 • Muglová: Komunikácia, tlmočenie, preklad
 • Popovič: Teória prekladu
 • Vilikovský: Preklad ako tvorba
 • Preklad odborného textu, SPN
 • Popovič: Preklad spoločenskovedných textov
 • Hečko: Dobrodružstvo prekladu
 • Bassnett: Translation Studies

Comments are closed.