Navrat na aktualnu verziu stranky FAQ – často kladené otázky | Jazyková škola Nitra

Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

 A.     Štúdium všeobecne

 •  Kedy môžem nastúpiť do kurzu?

Kurzy začínajú v septembri príslušného školského roka, spravidla v druhom septembrovom týždni a  trvajú celý školský rok do konca júna. Špeciálne kurzy (napr. prípravný na maturitnú skúšku, konverzačný) môžu trvať aj kratší čas. V druhom polroku – od 1. februára nové kurzy neotvárame, ale  poslucháči  v prípade voľných miest po úspešnom absolvovaní testu z učiva 1. polroka  a zaplatení školného a zápisného môžu pristúpiť aj do prebiehajúceho kurzu. Rozvrh jednotlivých kurzov nájdete v časti Rozvrhy, rozsah prebratého učiva za školský rok v časti Jazyky.

 •  Ak nenastúpim na štúdium na začiatku školského roka a už som zaplatil úhradu za kurz, bude mi vrátené školné?

Školné je možné vrátiť, ak poslucháč o vrátenie písomne požiada do 30. septembra a poslucháč prijatý v 2. polroku školského roka do 28.februára.  Zápisné v stanovenej  výške (študenti a žiaci 7€, dospelí 13,27 €) sa nevracia (zákon NR SR č. 245/2008, §53, ods. 8).

 •  Ako sa dozviem, aká je moja úroveň znalosti jazyka a do akého kurzu patrím?

V časti Jazyky je uvedený rozsah prebratého učiva za školský rok. Na základe nahliadnutia do príslušnej učebnice si viete približne určiť úroveň vedomostí a prihlásite sa na vstupný test – telefonicky, osobne alebo mailom. Termíny vstupných testov sú včas oznámené na našej internetovej stránke, v regionálnej tlači, informačnými letákmi a na propagačnom paneli v budove školy. V časti Testy sú diagnostické testy na jednotlivé úrovne ovládania anglického jazyka, ktorými sa môžete otestovať kvôli určeniu približnej úrovne.

 •  Aký je postup, ak mi nevyhovuje jazyková úroveň kurzu alebo deň vyučovania?

Problém konzultujte so svojím vyučujúcim, prípadne mailujte na info@jazykovaskolanitra.sk  alebo telefonujte na č. 037/6409649.

 •  Som poslucháčom Jazykovej školy a môj zamestnávateľ žiada potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie o absolvovaní štúdia za príslušný školský rok.

Škola môže na požiadanie vydať potvrdenie o návšteve školy alebo absolvovania štúdia – požiadajte v kancelárii školy na prízemí.

 • Vydáva škola poslucháčom certifikáty?

Po ukončení základného, stredného alebo vyššieho  kurzu (280 hodín – 2 školské roky vyučovania ) absolventi získajú osvedčenie podľa dosiahnutej úrovne jazyka, ktorá je rozčlenená podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR).

 • Nie som poslucháčom Jazykovej školy, ale potrebujem získať osvedčenie o stupni zvládnutia jazyka

Osvedčenie môže Jazyková škola vydať na základe úspešne vykonaného testu za úhradu 35€ aj osobám, ktoré v Jazykovej škole neštudujú. O preskúšanie treba písomne požiadať (do žiadosti uviesť aj  jazyk a požadovanú úroveň) a dohodnúť si individuálny termín skúšky. Typy osvedčenia: základný stupeň – A1-A2, stredný stupeň  B1 – B2, vyšší stupeň  B2 – C1.

 •  Som absolventom určitého kurzu alebo štátnej jazykovej skúšky a potrebujem vydať doklad – duplikát osvedčenia alebo vysvedčenia

Na základe Vašej písomnej žiadosti  Vám potrebný doklad vystavíme a odošleme poštou alebo si ho vyzdvihnete osobne po dohode s hospodárkou školy v kancelárii Jazykovej školy. Ak chcete, aby sme Vám doklad poslali poštou, priložte k žiadosti známku v hodnote doporučeného listu formátu A4.

 

B.     Štátne jazykové skúšky

 •  Môžem sa prihlásiť na štátnu jazykovú skúšku na Jazykovej škole, ak nie som poslucháčom jej kurzov?

Áno. Uchádzačom môže byť aj externý záujemca, ak splní stanovené podmienky prihlasovania sa. Na webovej stránke v časti Skúšky nájdete podrobné informácie o písomnej časti skúšky a tematické okruhy a sylaby na ústnu časť, takže sa môžete pripravovať aj bez absolvovania prípravného kurzu. Študijné materiály externým záujemcom o skúšku neposkytujeme. V prípade záujmu poskytujeme aj  individuálne konzultácie za poplatok – viď časť Poplatky.

 • Ponúkate kurzy, ktoré pripravujú na štátne jazykové skúšky?

Áno, prípravné kurzy na základnú a všeobecnú štátnicu z jazykov anglický a nemecký sú každoročne v ponuke, tak ako aj špeciálny kurz na prekladateľskú štátnicu z anglického jazyka. Prípravné kurzy sa otvárajú podľa záujmu a počtu prihlásených poslucháčov.

 •  Musím sa na štátnu jazykovú skúšku prihlásiť osobne?

Nie. Stačí si na našej webovej stránke stiahnuť prihlášku, vypísať ju, vlastnoručne podpísať a zaslať na adresu školy. Poštová pečiatka musí mať posledný možný dátum prihlasovania sa, t.j. 16. september na jesenný termín alebo 31.marec na jarný termín. Prihlášku môžete zaslať aj mailom na adresu školy, ale pri konaní písomnej skúšky ju musíte vlastnoručne podpísať alebo pošlete naskenovanú prihlášku aj s podpisom. Spolu s prihláškou je potrebné zaslať aj potvrdenie o platbe za skúšku.

 • Aké sú vekové požiadavky na vykonávanie štátnych skúšok?

Uchádzač o základnú štátnu jazykovú skúšku musí dosiahnuť vek 17 rokov, pri všeobecnej 18 rokov. Ak nespĺňate požadovanú vekovú hranicu, riaditeľ môže na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej na adresu školy včas v termíne prihlasovania sa na štátnicu urobiť výnimku.

 • Zaplatil som  úhradu za skúšku, ale nemôžem sa jej zúčastniť. Je možné sa z nej ešte odhlásiť ?

Áno. V zmysle platnej legislatívy Vám Jazyková škola na Vašu písomnú žiadosť podanú najneskôr pred dňom konania skúšky vráti úhradu zníženú o 5 % (náklady spojené s registráciou účastníka skúšky).

 •  Bude mi vrátený poplatok za štátnice, keď sa nedostavím na písomnú časť štátnice?

Ak sa nedostavíte na skúšku a do troch dní od konania štátnice sa neospravedlníte, jazyková škola Vám úhradu za štátnice nevráti.

 •  Neprospel som v  písomnej časti štátnej jazykovej skúšky.  Kedy môžem ísť na najbližší opakovaný termín?

Ak ste nevyhoveli pri písomnej časti, nemôžete pokračovať ústnou časťou.  Musíte sa riadne prihlásiť na ďalší termín štátnych skúšok a zaplatiť celú stanovenú úhradu. Odporúčame prihlásiť sa najskôr o rok, aby ste mali dostatok času na doštudovanie a precvičenie problematickej časti písomnej skúšky.

 • Môžem vidieť svoju písomku, aj keď som bol na skúške neúspešný?

Áno. Aj neúspešný uchádzač má možnosť nahliadnuť do opravenej písomnej časti v určenom termíne, zvyčajne v čase konania ústnej časti skúšky v danom termíne skúšok alebo po individuálnom dohovore s hospodárkou školy. Kópie písomiek neposkytujeme.

 • Kedy sa dozviem výsledok písomnej časti skúšky?

Termíny oznámenia výsledku písomnej časti skúšky Vám budú oznámené v deň konania písomnej časti. Keďže každá písomka je opravovaná dvomi vyučujúcimi, je to spravidla 10-12 dní od termínu konania písomiek. Výsledky zverejňujeme pod prideleným kódom na webovom portáli školy a poštou na Vami uvedenú adresu.

 •  Ak som prospel na písomnej časti, ale nebudem úspešný na ústnej časti skúšky, môžem ústnu ešte opakovať ?

Ak ste úspešne vykonali písomnú časť, ale neprospeli pri ústnej časti, môže komisia pre štátnice povoliť na základe Vašej písomnej žiadosti jedno  opakovanie ústnej časti skúšky v ďalšom období.  Prihlásiť sa musíte najneskôr do roka od vykonania písomnej časti. Vykonať ju musíte najneskôr do dvoch rokov od vykonania písomnej časti skúšky. Za opakovanú ústnu skúšku sa platí polovičná úhrada poplatku  stanoveného na vykonanie skúšky.

 •  Už som raz požiadal o odklad ústnej časti skúšky, ale opäť sa na ústnu časť nemôžem z vážnych dôvodov dostaviť.  Môžem o odklad požiadať aj druhýkrát?

odklad ústnej časti skúšky môžete požiadať len raz. V takomto prípade si musíte podať prihlášku, zaplatiť celú úhradu a  vykonať obe časti skúšky.

 •  Ako je to s požadovaným počtom prečítaných diel v origináli?

Na základnú štátnu jazykovú skúšku do prihlášky uvádzate zoznam najmenej 3 prečítaných diel od rôznych autorov píšucich v príslušnom jazyku, ktoré ste prečítali v origináli, na všeobecnú jazykovú skúšku sa požaduje  5 prečítaných diel. Na vykonanie prekladateľskej štátnice sa do prihlášky zoznam prečítaných diel nevyžaduje, a teda sa táto časť prihlášky ani nevyplňuje.

Comments are closed.