Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Upozorňujeme záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky, že spolu s riadne vyplnenou prihláškou sú povinní poslať aj doklad o zaplatení poplatku za skúšku. Výška úhrady za jednotlivé druhy skúšok je uvedená v časti Poplatky. Účastník je prihlásený na skúšku, ak odovzdal v predpísanom termíne správne a úplne vyplnenú prihlášku na predpísanom tlačive a zaplatil určenú úhradu. Na základe oboch prijatých dokladov bude písomne pozvaný na skúšku najneskôr 3 týždne pred konaním písomnej časti skúšky. Ak účastník nesplní tieto podmienky, nebude pozvaný na skúšku.

Pri žiadosti o zrušenie prihlášky na skúšku pred dňom jej konania škola na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou účastníka skúšky.

Jesenný termín skúšok 

Záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – jazyk anglický a nemecký v jesennom termíne 2017 si môžu podať prihlášku do 16.9.2017.

-  písomná časť : 12.10.2017  o 14.00 hod. (štvrtok)

-   ústna časť: 9. – 10.11.2017 od 14.00 hod. 

Jarný termín skúšok 

Záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – jazyk anglický a nemecký v jarnom termíne 2018 si môžu podať prihlášku do 31.3.2018.

-  písomná časť : 3.5.2018  o 14.00 hod. (štvrtok)

-   ústna časť: 4. – 8.6.2017 od 14.00 hod.

 

Kurzy, ktoré pokračujú z minulého školského roka :

Riadne vyučovanie pre skupiny, ktoré pokračujú z minulého školského roka sa začne dňom 11.9.2017 podľa rozvrhu z minulého školského roka a bude sa vyučovať už 4 hodiny. Číslo učebne bude zverejnené na paneli vo vestibule školy. Poslucháči si s vyučujúcim na tomto stretnutí  môžu dohodnúť aj iný termín vyučovania, preto je veľmi dôležité, aby sa na tento termín dostavili. Žiadame všetkých poslucháčov, ktorí sa nemôžu dostaviť na hodinu v týždni od 11.9.2017, aby sa v najkratšom možnom termíne obvyklým spôsobom skontaktovali so svojím vyučujúcim.

Poslucháči, ktorí nastupujú do 1. ročníka ANJ, NEJ a iných jazykov, sa dostavia na úvodnú hodinu vo štvrtok  7.9.2017 o 15,30. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni.

Slovenčina pre cudzincov – 1. ročník (Slovak for foreigners)prvé stretnutie v stredu 6.9.2017 o 15,40. 

Poslucháči, ktorí budú navštevovať prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky (základná – B2 a všeobecná – C1) sa dostavia na úvodnú hodinu v stredu 6.9.2017 o 15,40. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni. Poslucháči – záujemcovia o tento kurz, ktorí neštudovali v našej škole v predošlom školskom roku, musia absolvovať vstupný test 5.9.2017.

Všetky špeciálne kurzy ( Obchodná angličtina,  Konverzačný kurz ANJ,  Angličtina pre seniorov,   Angličtina pre cestovateľov, Gramatický kurz ANJ, Prekladový kurz ANJ) - prvé stretnutie v pondelok 11.9.2017 o 15,40. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni.Tento termín sa netýka prípravného kurzu na MS ANJ.  

Poslucháči – stredoškoláci, ktorí majú záujem navštevovať špeciálny kurz prípravy na maturitnú skúšku ANJ sa dostavia na úvodnú hodinu v stredu 13.9.2017 o 14,30. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni. Na tomto stretnutí sa dohodnú sa na rozvrhu. Na prijatie do kurzu nie je potrebné absolvovať vstupný test.

Žiacke kurzy :

Noví žiaci vo veku 11-15 rokov - kurz žiaci I.– špeciálny kurz z anglického jazyka/ špeciálny kurz z nemeckého jazyka –   sa dostavia na úvodnú hodinu vo štvrtok 7.9. o 16.30 v sprievode zákonného zástupcu. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni. Na tomto stretnutí budú rozdelení do skupín a dohodnú sa na rozvrhu. Prijatí sú bez vstupného testu.

Žiaci, ktorí v minulom šk. roku navštevovali kurzy ANJ – minuloroční žiaci I. (vyučujúca Mgr. Filová), minuloroční žiaci III. (vyučujúca Mgr. Hudáková/Ďurická) a minuloroční žiaci NEJ (vyučujúca PaedDr. Rybanová)  sa dostavia na úvodnú hodinu vo štvrtok 7.9. o 17.00 v sprievode zákonného zástupcu. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni. Na tomto stretnutí sa dohodnú sa na rozvrhu.