Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Pracovná pozícia: učiteľ anglického jazyka

Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., pedagogická prax vítaná

Druh pracovného pomeru: práca na dohodu – vyučovanie v 2 kurzoch  v popoludňajších hodinách

Uzávierka prihlášok: 15.1.2018

Kontakt: Mgr. Viera Vaššová,  info@jazykovaskolanitra.sk, tel. 037/6409649

 

Jazyková škola ponúka voľné miesta v kurzoch anglického, nemeckého a japonského jazyka. Nastúpiť môžete už od 8. januára 2018. Informácie na č. tel. 037 – 6409649.

 

 

Upozorňujeme záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky, že spolu s riadne vyplnenou prihláškou sú povinní poslať aj doklad o zaplatení poplatku za skúšku. Výška úhrady za jednotlivé druhy skúšok je uvedená v časti Poplatky. Účastník je prihlásený na skúšku, ak odovzdal v predpísanom termíne správne a úplne vyplnenú prihlášku na predpísanom tlačive a zaplatil určenú úhradu. Na základe oboch prijatých dokladov bude písomne pozvaný na skúšku najneskôr 3 týždne pred konaním písomnej časti skúšky. Ak účastník nesplní tieto podmienky, nebude pozvaný na skúšku.

Pri žiadosti o zrušenie prihlášky na skúšku pred dňom jej konania škola na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou účastníka skúšky.

Jesenný termín skúšok 

Záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – jazyk anglický a nemecký v jesennom termíne 2017 si môžu podať prihlášku do 16.9.2017.

-  písomná časť : 12.10.2017  o 14.00 hod. (štvrtok)

-   ústna časť: 9. – 10.11.2017 od 14.00 hod. 

Jarný termín skúšok 

Záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – jazyk anglický a nemecký v jarnom termíne 2018 si môžu podať prihlášku do 31.3.2018.

-  písomná časť : 3.5.2018  o 14.00 hod. (štvrtok)

-   ústna časť: 4. – 8.6.2017 od 14.00 hod.

 

Upozorňujeme všetkých poslucháčov, že parkovanie v areáli školy je zakázané a motorové vozidlá si môžu odstaviť  na Edisonovej ulici, kde je vymedzený parkovací pruh.