Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Zápis do 1. ročníka:

Záujemci o štúdium cudzích jazykov v školskom roku 2017/2018 majú možnosť začať študovať od základov všeobecný jazyk: anglický, nemecký, japonský, španielsky, ruský, francúzsky, slovenský (slovenčina pre cudzincov). Na štúdium sa treba dopredu prihlásiť u p. Dostálovej (tel. 037/6409649, e-mail: dostalova@gymgolnr.sk ) v čase od 1.6. 2017 do 14.7.2017 a od 21.8.2017 do 8.9.2017. Poslucháči budú prijatí na základe odovzdaného riadne vyplneného zápisného lístka a zaplatenia školného a zápisného – viď časť Poplatky. Jednotlivé kurzy otvoríme pri dostatočnom počte záujemcov. 

Prijímanie do vyšších ročníkov – všeobecný jazyk a prípravné kurzy na štátnice:

Záujemci o štúdium cudzích jazykov v školskom roku 2017/2018 majú možnosť pristúpiť do existujúcich vyšších ročníkov (2.-6.) na základe výsledku vstupného testu. Kurz si vyberiete podľa svojich predpokladaných jazykových zručností. Môžete sa zorientovať podľa preberaných učebníc v jednotlivých ročníkoch, ktoré nájdete pod jednotlivými jazykmi na stránke alebo podľa rámcových osnov – viď časť JazykyRámcové osnovy. Ak si neviete rady, konzultujte s príslušnou vedúcou oddelenia. Na vstupný test sa treba dopredu prihlásiť u p. Dostálovej (tel. 037/6409649, e-mail: dostalova@gymgolnr.skv čase od 1.6. 2017 do 14.7.2017 a od 21.8.2017 do 8.9.2017. Vstupný test sa dá absolvovať v termíne od 12.6. do 16.6.2017 v čase, kedy budú poslucháči príslušného kurzu absolvovať záverečný test – viď časť Rozvrhy. Úhrada za test je 5€ v kancelárii JŠ. Ak budete úspešný na teste, zaradíme Vás do Vami vybratého kurzu, v prípade nižšieho počtu získaných bodov Vám odporučíme nižší ročník, pre navštevovanie ktorého už nemusíte absolvovať test.

Vstupné testy môžete absolvovať aj v termíne 5.9. – 7.9.2017 o 15,30 po dohovore s hospodárkou školy.

Vstupný test do prípravných ročníkov na štátnice nemusíte absolvovať, ak sa preukážete maturitným vysvedčením – úroveň B2 alebo certifikátom FCE alebo iným porovnateľným certifikátom – prípravný kurz na všeobecnú štátnicu, na základnú štátnicu maturitným vysvedčením – úroveň B1 alebo certifikátom PET.

PONUKA ŠPECIÁLNYCH KURZOV – podrobnejšie v časti  Ponuka a obsah kurzov

ŠPECIÁLNE KURZY PRE ŠTUDENTOV A DOSPELÝCH:

Jednotlivé kurzy otvoríme pri dostatočnom počte záujemcov, je potrebné prihlásiť sa telefonicky alebo mailom – viď prijímanie do vyšších ročníkov.

  •     Príprava na maturitnú skúšku ANJ – B2 (2 hodiny týždenne/október – apríl) – bez vstupného testu
  •     Obchodná angličtina B1 – B2 (2 hodiny týždenne) – vstupný test na úrovni B1
  •     Konverzačný kurz ANJ – B2  (2 hodiny týždenne) – vstupný test na úrovni B1-B2
  •     NOVÉAngličtina pre seniorov – úroveň podľa záujmu A1, A2, B1 (3 hodiny týždenne) – bez vstupného testu
  •     NOVÉ – Angličtina pre cestovateľov  - A2-B1 (2 hodiny týždenne) – vstupný test na úrovni A2
  •     NOVÉ - Gramatický kurz ANJ – B2  (2 hodiny týždenne)  - bez vstupného testu
  •     NOVÉ - Prekladový kurz ANJ – B2-C1 (1-2 hodiny týždenne) – vstupný test na úrovni B2
  •     NOVÉ – Slovenčina pre cudzincov (Slovak for foreigners) A1 – 4 hodiny týždenne – bez vstupného testu

 

KURZY PRE ŽIAKOV 8-ROČNÝCH GYMNÁZIÍ A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (10 – 15 ROKOV)

Jednotlivé kurzy otvoríme pri dostatočnom počte záujemcov, je potrebné prihlásiť sa telefonicky alebo mailom – viď prijímanie do vyšších ročníkov. Záujemci budú prijatí bez vstupného testu.

  •     Jazyk anglický – mladší žiaci 2 hodiny týždenne, starší žiaci 3 hodiny týždenne v 1 bloku
  •     Jazyk nemecký – mladší žiaci žiaci 2 hodiny týždenne, starší žiaci 3 hodiny týždenne v 1 bloku
 

Záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – jazyk anglický a nemecký v jarnom termíne 2017 si môžu podať prihlášku do 31.3.2017.

Jarný termín skúšok 

-  písomná časť : 4.5.2017  o 14.00 hod. (štvrtok)

-   ústna časť: 5. – 9.6.2017 od 14.00 hod.

Upozorňujeme záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky, že spolu s riadne vyplnenou prihláškou sú povinní poslať aj doklad o zaplatení poplatku za skúšku. Výška úhrady za jednotlivé druhy skúšok je uvedená v časti Poplatky. Účastník je prihlásený na skúšku, ak odovzdal v predpísanom termíne správne a úplne vyplnenú prihlášku na predpísanom tlačive a zaplatil určenú úhradu. Na základe oboch prijatých dokladov bude písomne pozvaný na skúšku najneskôr 3 týždne pred konaním písomnej časti skúšky. Ak účastník nesplní tieto podmienky, nebude pozvaný na skúšku.

Pri žiadosti o zrušenie prihlášky na skúšku pred dňom jej konania škola na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou účastníka skúšky.

 

Upozorňujeme všetkých poslucháčov, že parkovanie v areáli školy je zakázané a motorové vozidlá si môžu odstaviť  na Edisonovej ulici, kde je vymedzený parkovací pruh.