Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Upozorňujeme záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky, že spolu s riadne vyplnenou prihláškou sú povinní poslať aj doklad o zaplatení poplatku za skúšku. Výška úhrady za jednotlivé druhy skúšok je uvedená v časti Poplatky. Účastník je prihlásený na skúšku, ak odovzdal v predpísanom termíne správne a úplne vyplnenú prihlášku na predpísanom tlačive a zaplatil určenú úhradu. Na základe oboch prijatých dokladov budú písomne pozvaní na skúšku najneskôr 3 týždne pred konaním písomnej časti skúšky. Ak účastník nesplní tieto podmienky, nebude pozvaný na skúšku.

Zároveň pripomíname termín uzávierky prihlášok a platby: 31.marec 2016.

Pri žiadosti o zrušenie prihlášky na skúšku pred dňom jej konania škola na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou účastníka skúšky.

 

Oznamujeme záujemcom o vykonanie štátnej jazykovej skúšky, že uzávierka prihlášok na jarný termín 2016 je 31.3.2016. Riadne vyplnenú prihlášku spolu s dokladom o úhrade  môžete poslať  aj mailom na našu kontaktnú adresu.

Jarný termín skúšok

-  písomná časť : 5.5.2016 (štvrtok)

-   ústna časť: 6.-10.6.2016

 

Využite príležitosť voľných miest v jednotlivých kurzoch pod vedením kvalifikovaných učiteľov !

Upozorňujeme záujemcov o štúdium v kurzoch od 2. polroka, že prijatí  budú na základe vstupného testu, ktorí musia absolvovať v termíne konania polročného testu v jednotlivých skupinách – viď časť Rozvrhy.

Polročné testy sa budú konať v týždni od 18.1.- 21.1.2016 podľa príslušného dňa v rozvrhu. Záujemcovia sa telefonicky nahlásia u pani Dostálovej – č. tel.  037/6409649. V prípade potreby je možné napísať test po dohode aj v individuálnom termíne – do 15. februára.

Zoznam aktuálnych kurzov nájdete v časti Rozvrhy a Ponuka jazykových kurzov na 2. polrok. Podrobnejšie informácie nájdete aj v časti FAQ – často kladené otázky.

 

V 2. polroku školského roka 2015/2016 máte možnosť po absolvovaní vstupného testu študovať v týchto kurzoch:

 Všeobecný jazyk z nasledovných jazykov: anglický, nemecký, japonský  a francúzsky.

Prípravné kurzy na základnú (B2 CEF) a všeobecnú (C1 – C2 CEF)  štátnu jazykovú skúšku – jazyk anglický a nemecký.

Špeciálny kurz pre žiakov – od 11 do 15 rokov – anglický jazyk, nemecký jazyk (2 alebo 3 hodiny týždenne)

Otvorené sú skupiny: Anglický jazyk 1, ( 2 hodiny týždenne)  Anglický jazyk  2, 3 ( 3 hodiny týždenne),   Nemecký jazyk 1 (2 hodiny týždenne)

Kurz je vhodný pre žiakov ZŠ a nižšieho stupňa 8-ročného gymnázia od 11 rokov. Žiaci si precvičujú všetky zložky jazyka: čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie v reálnych komunikačných situáciách, písanie a správne používanie gramatických štruktúr. Veľký dôraz  pri vyučovaní kladieme najmä na komunikáciu. Atraktivitu hodín zvyšujeme aj učením sa jazyka hravou formou: hry, súťaže, kvízy a piesne a zároveň vytvárame základy na pochopenie života a tradícií iných kultúr. Používanie nových informačných technológií a systematická práca s cudzojazyčnou učebnicou vybranou pre potreby žiakov je najlepším predpokladom aj zlepšenia ich študijných výsledkov v škole a zároveň ich motivuje k ďalšiemu jazykovému vzdelávaniu, pri ktorom je zabezpečená kontinuita. V prípade záujmu majú študenti možnosť ukončiť kontinuálne viacročné vzdelávanie základnou štátnou jazykovou skúškou na úrovni B2 (požadovaný vek 17 rokov) alebo vo veku 18 rokov všeobecnou štátnou jazykovou skúškou na úrovni  C1 – C2.

 

Špeciálny kurz – Obchodná angličtina – 2 hodiny týždenne – aktualizované – otvoríme od 1.2.2016

Kurz otvoríme pri dostatočnom počte prihlásených poslucháčov. Žiadame záujemcov, aby sa telefonicky prihlásili na tel. č.  037/6409649 – p. Dostálová najneskôr 26.1.2016.

Špeciálny kurz je určený študentom a dospelým poslucháčom, ktorí už majú vedomosti z kurzu anglického jazyka všeobecného typu na úrovni B1. Vhodný je pre obchodných manažérov, pracovníkov v bankovníctve, obchode a podnikaní. Cieľom kurzu je naučiť poslucháčov pohotovo reagovať  v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi, riešiť rôzne pracovné situácie a rozširovať slovnú zásobu a precvičovať formálnu komunikáciu v simulačných situáciách.

 

Špeciálny kurz – Angličtina pre zaneprázdnených 2 – vhodné aj pre seniorov  – 3 hodiny týždenne

Prelomte jazykovú bariéru! Všetko, čo hľadáte, máte teraz na dosah! Efektívne vyučovanie angličtiny!  

Kurz založený na jednoduchých dialógoch, ktorý umožňuje dospelým rýchlo napredovať – jedna téma je rozpracovaná na jednu stranu a preberá sa 1 vyučovaciu hodinu. Kurz je určený dospelým, ktorí sa chcú naučiť praktickú angličtinu  (napr. cestovanie, dovolenka, nakupovanie) alebo preferujú nekomplikované vyučovanie. Aktivity sú zamerané na nacvičovanie dialógov, neustále opakovanie, učenie sa fráz z každodenného života a precvičovanie jednoduchých gramatických štruktúr. Efektívna pomôcka na zapamätanie slovnej zásoby: obrázkový slovník. Podporné aktivity k používanej učebnici sú voľne prístupné na internete. Kurz pokračuje z predchádzajúceho školského roka úrovňou Pre-intermediate.

Prípravný kurz na certifikát CAE –  úroveň C1  – 4 hodiny týždenne

Kurz je prípravou na úspešné zvládnutie skúšky CAE v júni 2016. Precvičujú sa všetky jazykové zručnosti. Je určený poslucháčom úrovne Upper Intermediate, predovšetkým študentom vyšších ročníkov bilingválneho štúdia.

 

 

 

 

 

 

Oznamujeme záujemcom o vykonanie štátnej jazykovej skúšky, že prihlášku na jesenný termín 2015 si môžu podať do 16.9.2015.

Jesenný termín skúšok 

 -  písomná časť : 7.10.2015 (streda)

-   ústna časť:  19. – 20.11.2015 (štvrtok, piatok)

 Záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky v jarnom termíne 2016 si môžu podať prihlášku do 31.3.2016.

Jarný termín skúšok

-  písomná časť : 5.5.2016 (štvrtok)

-   ústna časť: 6.-10.6.2016