Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – jazyk anglický a nemecký v jarnom termíne 2017 si môžu podať prihlášku do 31.3.2017.

Jarný termín skúšok 

-  písomná časť : 4.5.2017  o 14.00 hod. (štvrtok)

-   ústna časť: 5. – 9.6.2017 od 14.00 hod.

Upozorňujeme záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky, že spolu s riadne vyplnenou prihláškou sú povinní poslať aj doklad o zaplatení poplatku za skúšku. Výška úhrady za jednotlivé druhy skúšok je uvedená v časti Poplatky. Účastník je prihlásený na skúšku, ak odovzdal v predpísanom termíne správne a úplne vyplnenú prihlášku na predpísanom tlačive a zaplatil určenú úhradu. Na základe oboch prijatých dokladov bude písomne pozvaný na skúšku najneskôr 3 týždne pred konaním písomnej časti skúšky. Ak účastník nesplní tieto podmienky, nebude pozvaný na skúšku.

Pri žiadosti o zrušenie prihlášky na skúšku pred dňom jej konania škola na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou účastníka skúšky.

 

Oznamujeme záujemcom o štúdium v 2. polroku školského roku 2016/2017, že v jednotlivých kurzoch máme ešte voľné miesta. Informujte sa telefonicky na č. 037/6409649 (p. Dostálová) alebo mailom na dostalova@gymgolnr.sk alebo info@jazykovaskolanitra.sk .

 

Upozorňujeme všetkých poslucháčov, že parkovanie v areáli školy je zakázané a motorové vozidlá si môžu odstaviť  na Edisonovej ulici, kde je vymedzený parkovací pruh. 

 

Upozorňujeme záujemcov o štúdium v jednotlivých kurzoch, že vstupné testy sa budú konať v týždni 23.1.2017 – 27.1.2017 podľa platného rozvrhu jednotlivých kurzov, ktorý je zverejnený v časti Rozvrhy. Na test je potrebné sa dopredu prihlásiť na tel. č. 037/6409649 a poplatok za test je 5 € pred konaním testu. Podmienkou prijatia do príslušného kurzu je úspešné zvládnutie testu z učiva prebraného v 1.polroku školského roka. Rozpis učiva nájdete v časti Jazyky.

 

Vyučovanie pre skupiny, ktoré pokračujú z minulého školského roka sa začne dňom 5.9.2016 podľa rozvrhu z minulého školského roka. Číslo učebne pre úvodnú hodinu bude zverejnené na paneli vo vestibule školy. Týka sa to však iba úvodnej hodiny, kde si poslucháči po dohode s vyučujúcim môžu dohodnúť aj iný termín vyučovania, preto je veľmi dôležité, aby ste sa na úvodnú hodinu dostavili. Žiadame všetkých poslucháčov, ktorí sa nemôžu dostaviť na úvodnú hodinu, aby sa v najkratšom možnom termíne obvyklým spôsobom skontaktovali so svojím vyučujúcim.

Poslucháči, ktorí nastupujú do 1. ročníka ANJ, NEJ a iných jazykov, sa dostavia na úvodnú hodinu v pondelok 5.9.2016 o 15,40. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni.

Poslucháči, ktorí budú navštevovať prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky (základná – B2 a všeobecná – C1) sa dostavia na úvodnú hodinu v stredu 7.9.2016 o 15,40. (Poslucháči, ktorí neštudovali v našej škole v predošlom školskom roku, musia absolvovať vstupný test 5.9.2016 alebo najneskôr 6.9.2016.) Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni. Tento dátum nástupu sa týka aj interných poslucháčov bývalého 2. ročníka stredného kurzu (vyučujúca Mgr. Szombatová – SA2A), ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu v prípravnom kurze na základnú štátnu jazykovú skúšku a študentov bývalého 2. ročníka vyššieho kurzu (vyučujúci Mgr. Chaudhary – VA2A), ktorí chcú pokračovať v štúdiu v prípravnom kurze na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

Poslucháči, ktorí majú záujem navštevovať prípravný kurz na špeciálnu prekladateľskú štátnu jazykovú skúšku – C2 sa dostavia na úvodnú hodinu v pondelok 5.9.2016 o 16,00. Podmienkou je absolvovaná všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni.

Poslucháči, ktorí budú navštevovať konverzačný kurz z anglického jazyka sa dostavia na úvodnú hodinu v stredu 7.9.2016 o 15,40.

Noví žiaci vo veku 11-15 rokov – špeciálny kurz z anglického jazyka – sa dostavia na úvodnú hodinu v pondelok 12.9. o 15.30 v sprievode zákonného zástupcu. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni. Na tomto stretnutí budú rozdelení do skupín a dohodnú sa na rozvrhu. Prijatí sú bez vstupného testu. Tento termín sa mimoriadne týka aj oboch žiackych skupín (Mgr. Hudáková – vyučovanie utorok, streda v minulom školskom roku a Mgr. Čančová – pondelok v minulom šk. roku), ktoré budú pokračovať v štúdiu z minulého školského roka. Títo žiaci sa tiež musia dostaviť v sprievode zákonného zástupcu.

Noví žiaci vo veku 11-15 rokov – špeciálny kurz z nemeckého jazyka – sa dostavia na úvodnú hodinu v pondelok 12.9. o 15.30 v sprievode zákonného zástupcu. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni. Na tomto stretnutí budú rozdelení do skupín a dohodnú sa na rozvrhu. Tento termín sa mimoriadne týka aj žiackej skupiny (PaedDr. Rybanová – vyučovanie v utorok v minulom školskom roku), ktorá bude pokračovať v štúdiu z minulého školského roka. Títo žiaci sa tiež musia dostaviť v sprievode zákonného zástupcu.

Poslucháči – stredoškoláci, ktorí majú záujem navštevovať špeciálny kurz prípravy na maturitnú skúšku sa dostavia na úvodnú hodinu v stredu 14.9.2015 o 14,30. Vo vestibule školy na paneli si nájdu informáciu o učebni. Na tomto stretnutí sa dohodnú sa na rozvrhu. Na prijatie do kurzu nie je potrebné absolvovať vstupný test.

 

Oznamujeme záujemcom o  kurzy JŠ v šk. r. 2016/2017, že prihlásiť na štúdium sa môžu v čase od 17.6.2016 do 15.7.2016 a od 24.8.2016 do 5.9.2016.

Kontakt: 037-6409649, dostalova@gymgolnr.sk 

Záujemcovia o štúdium v 1. ročníku budú prijatí bez vstupného testu. 

Podmienkou prijatia na štúdium do vyššieho ročníka je úspešné absolvovanie testu z učiva predošlého ročníka. Rozpis učiva na celý školský rok nájdete v časti Jazyky. Záujemcovia môžu test absolvovať za poplatok 5  po predošlej telefonickej, príp. mailovej dohode termínu s hospodárkou JŠ p. E. Dostálovou. 

Vstupné testy sa budú konať v budove Gymnázia, Golianova 68, Nitra v týchto termínoch:

5.9.2016 (pondelok) o 15,30 , 6.9.2016 (utorok) o 15,30, 7.9.2016 (streda) o 15,30 – pre verejnosť

7.9.2016 (streda) od 13,30, 8.9.2015 (štvrtok) od 13,30 – pre študentov Gymnázia, Golianova 68, Nitra

 

V školskom roku 2016/2017 máte možnosť študovať v týchto kurzoch, ktoré otvárame v prípade dostatočného počtu poslucháčov:

 Všeobecný jazyk z nasledovných jazykov: anglický, nemecký, japonský, francúzsky, španielsky, taliansky, ruský.

Prípravné kurzy na základnú (B2 CEF) a všeobecnú (C1 – C2 CEF)  štátnu jazykovú skúšku – jazyk anglický a nemecký, špeciálnu – odbor prekladateľský (C2 CEF) – jazyk anglický

Špeciálny kurz pre žiakov – od 11 do 15 rokov – anglický jazyk, nemecký jazyk (2 alebo 3 hodiny týždenne) 

Kurz je vhodný pre žiakov ZŠ a nižšieho stupňa 8-ročného gymnázia od 11 rokov. Žiaci si precvičujú všetky zložky jazyka: čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie v reálnych komunikačných situáciách, písanie a správne používanie gramatických štruktúr. Veľký dôraz  pri vyučovaní kladieme najmä na komunikáciu. Atraktivitu hodín zvyšujeme aj učením sa jazyka hravou formou: hry, súťaže, kvízy a piesne a zároveň vytvárame základy na pochopenie života a tradícií iných kultúr. Používanie nových informačných technológií a systematická práca s cudzojazyčnou učebnicou vybranou pre potreby žiakov je najlepším predpokladom aj zlepšenia ich študijných výsledkov v škole a zároveň ich motivuje k ďalšiemu jazykovému vzdelávaniu, pri ktorom je zabezpečená kontinuita. V prípade záujmu majú študenti možnosť ukončiť kontinuálne viacročné vzdelávanie základnou štátnou jazykovou skúškou na úrovni B2 (požadovaný vek 17 rokov) alebo vo veku 18 rokov všeobecnou štátnou jazykovou skúškou na úrovni  C1 – C2.

 

Ponuka pre vysokoškolákov-študentov ekonomických odborov univerzít – 4 hodiny týždenne

Študentom 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia a študentom 1. ročníka magisterského štúdia ponúkame prípravné kurzy na základnú (B2) alebo všeobecnú (C1-C2) štátnu jazykovú skúšku z anglického alebo nemeckého jazyka, ktoré môžu absolvovať v ročnom predstihu – písomnú časť v máji 2017 a ústnu časť v júni 2017.

 

Špeciálny kurz – Obchodná angličtina – 2 hodiny týždenne 

Kurz otvoríme pri dostatočnom počte prihlásených poslucháčov. Žiadame záujemcov, aby sa telefonicky prihlásili na tel. č.  037/6409649 – p. Dostálová najneskôr 13.9.2016.

Špeciálny kurz je určený študentom a dospelým poslucháčom, ktorí už majú vedomosti z kurzu anglického jazyka všeobecného typu na úrovni B1. Vhodný je pre obchodných manažérov, pracovníkov v bankovníctve, obchode a podnikaní. Cieľom kurzu je naučiť poslucháčov pohotovo reagovať  v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi, riešiť rôzne pracovné situácie a rozširovať slovnú zásobu a precvičovať formálnu komunikáciu v simulačných situáciách.

 

Špeciálny kurz – Angličtina pre zaneprázdnených 3 – vhodné aj pre seniorov  – 3 hodiny týždenne

Prelomte jazykovú bariéru! Všetko, čo hľadáte, máte teraz na dosah! Efektívne vyučovanie angličtiny!  

Kurz založený na jednoduchých dialógoch, ktorý umožňuje dospelým rýchlo napredovať – jedna téma je rozpracovaná na jednu stranu a preberá sa 1 vyučovaciu hodinu. Kurz je určený dospelým, ktorí sa chcú naučiť praktickú angličtinu  (napr. cestovanie, dovolenka, nakupovanie) alebo preferujú nekomplikované vyučovanie. Aktivity sú zamerané na nacvičovanie dialógov, neustále opakovanie, učenie sa fráz z každodenného života a precvičovanie jednoduchých gramatických štruktúr. Podporné aktivity k používanej učebnici sú voľne prístupné na internete. Kurz pokračuje z predchádzajúceho školského roka úrovňou Intermediate. 

V prípade  záujmu  otvoríme aj stupeň Elementary (začiatočníci) pri dostatočnom počte prihlásených poslucháčov.

 

Prípravný kurz na certifikát CAE –  úroveň C1  – 4 hodiny týždenne

Kurz je prípravou na úspešné zvládnutie skúšky CAE v júni 2017. Precvičujú sa všetky jazykové zručnosti. Je určený poslucháčom úrovne Upper Intermediate, predovšetkým študentom vyšších ročníkov bilingválneho štúdia alebo vysokoškolákom.

 Špeciálny prípravný kurz na maturitnú skúšku – anglický jazyk (úroveň  B2) – 2 hodiny týždenne

OBÁVAŠ SA, ČI ZVLÁDNEŠ MATURITNÚ SKÚŠKU Z ANGLIČTINY?  AK SA CÍTIŠ NEISTÝ, NÁŠ PRÍPRAVNÝ KURZ JE TU PRÁVE PRE TEBA!  SKÚSENÍ STREDOŠKOLSKÍ UČITELIA ŤA NAUČIA, AKO SA ZBAVIŤ STRESU A STRACHU Z MATURITY!

Plán kurzu je vypracovaný na základe princípu „brush-up“ tak, aby si budúci maturanti precvičovali všetky zložky cudzieho jazyka. Intenzívne sa opakujú a precvičujú všetky dôležité gramatické javy, slovotvorba a všetky typy cvičení, ktoré sú súčasťou písomnej externej časti maturitnej skúšky. Neoddeliteľnou súčasťou je aj nacvičovanie počúvania s porozumením. Na prípravu  na internú časť ústnej maturitnej skúšky sa využívajú cvičenia na utvrdenie slovnej zásoby z jednotlivých tematických celkov, rolové úlohy, riadené rozhovory a simulačné situácie. Príprava na písomnú časť sa kombinuje s prípravou na ústnu časť v každom bloku vyučovania. Kurz otvoríme pri dostatočnom počte prihlásených poslucháčov. Vyučovanie v kurze trvá od 15. septembra 2016 do 30.apríla 2017 .

 

Špeciálny konverzačný kurz anglického jazyka po ukončení základného (A1 – A2) alebo stredného kurzu (B1 – B2)  -  2 hodiny týždenne

Kurz je určený najmä dospelým poslucháčom, ktorí cítia potrebu zlepšiť sa v ústnom prejave a v počúvaní s porozumením. Vhodný je po absolvovaní dvojročného cyklu a pred navštevovaním ďalšieho stupňa vzdelávania. Kurz môžete navštevovať súbežne s kurzom všeobecnej angličtiny. Jednotlivé úrovne sa otvoria iba za predpokladu, že sa prihlási dostatočný počet poslucháčov.